Việc xếp hạng công ty cổ phần

Cập nhật lúc : 8:23 AM, 29/03/2010
Một trong những chức năng chính của Công ty cổ phần Sông Đà 12- Cao Cường là khai thác, sản xuất, kinh doanh phụ gia cho công tác bê tông và xi măng.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có văn bản hướng dẫn Công ty cổ phần Sông Đà 12 - Cao Cường (địa chỉ ở huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương) về việc xếp hạng công ty cổ phần.

Theo quy định tại điểm 2, mục IV Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng công ty nhà nước thì các doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác được vận dụng các quy định tại Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC nêu trên để thực hiện việc xếp hạng. Và khi thực hiện việc xếp hạng không phải thực hiện thủ tục đăng ký với liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hoặc trình cơ quan nhà nước quyết định hạng.

Đối với trường hợp Công ty cổ phần Sông Đà 12 - Cao Cường đã đăng ký với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương vận dụng hệ thống thang lương, bảng lương do Chính phủ quy định đối với công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ thì việc xếp hạng Công ty thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC nêu trên.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng lưu ý Công ty cổ phần Sông Đà 12 - Cao Cường khi vận dụng phải thực hiện việc xếp hạng và xếp lương theo đúng quy định của Thông tư này. Việc quyết định xếp hạng Công ty do Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

(Theo VPG News)

09/210/211/2

12°C

12°C - 19°C

8°C - 18°C

Thay đổi: 1,04 Tổng số GD: 20.900
Tổng KLGD: 75.998.425 Tổng GTGD: 944,00 tỷ
Thay đổi: -1,57 Tổng số GD: 57.520
Tổng KLGD: 161.905.991 Tổng GTGD: 3.095,06 tỷ
Mời thầu cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí
Cục Thuế thành phố Cần Thơ mời thầu "Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí thuộc dự án xây dựng trụ sở...

Liên kết Website Đăng ký tin thư