Xử lý chứng từ thanh toán vốn đầu tư tại các kho bạc đã triển khai TABMIS

Cập nhật lúc : 12:38 PM, 21/07/2010
Triển khai Dự án TABMIS tại Bình Định. Ảnh minh họa.
(eFinance Online) - Phục vụ cho phương án dừng áp dụng chương trình KTKB2008 và sử dụng chương trình TABMIS là hệ thống chính tại các đơn vị kho bạc nhà nước (KBNN) đã triển khai hệ thống TABMIS, Kho bạc Nhà nước vừa có hướng dẫn việc kiểm soát, hạch toán trên máy tính và ký trên chứng từ đối với một số chứng từ thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn đầu tư phát triển khác...

Đối với các khoản tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư chưa được quyết toán chi NSNN

Căn cứ chứng từ thanh toán vốn đầu tư (Giấy rút vốn đầu tư, Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng vốn đầu tư,…) của chủ đầu tư, dự án, Phòng (bộ phận) Kiểm soát chi NSNN thực hiện đối chiếu và theo dõi tại chương trình ĐTKB/LAN; đồng thời ký kiểm soát và chuyển phòng (bộ phận) Kế toán nhà nước.

Phòng (bộ phận) Kế toán nhà nước kiểm soát, hạch toán trên máy tính và ký trên chứng từ theo quy định hiện hành (Thông tư số 212/2009/TT-BTC ngày 06/11/2009 của Bộ Tài chính; Công văn số 383/KBNN-KT ngày 02/03/2010 của KBNN).

Đối với các khoản ứng trước kế hoạch vốn đầu tư

Tùy từng trường hợp cụ thể, các chứng từ ứng trước vốn đầu tư (Giấy rút vốn đầu tư, Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng vốn đầu tư…) được phòng (bộ phận) Kế toán nhà nước ký theo quy định hiện hành và xử lý như sau: Căn cứ Giấy rút vốn đầu tư (C3-01/NS) đã đánh dấu “X” vào ô “Tạm ứng”, ghi rõ mã tài khoản kế toán là TK 1724, 1764 (trường hợp chưa đủ điều kiện thanh toán) hoặc TK 1727, 1767 (trường hợp đủ điều kiện thanh toán) tại dòng “Tài khoản”; nội dung “Kế hoạch năm”: ghi rõ “Ứng KHV năm…” đã được phòng (bộ phận) Kiểm soát chi NSNN kiểm soát. Trường hợp chưa đủ điều kiện thanh toán, kế toán ghi: Nợ TK 1724, 1764/Có TK liên quan (TABMIS - AP, TABMIS - GL). Trường hợp đủ điều kiện thanh toán, kế toán ghi: Nợ TK 1727, 1767/Có TK liên quan (TABMIS - AP, TABMIS - GL).

Căn cứ đề nghị của phòng (bộ phận) Kiểm soát chi NSNN ghi rõ nội dung: Chuyển khoản ứng trước chưa đủ điều kiện thanh toán sang khoản ứng trước đủ điều kiện thanh toán (trường hợp đã có khối lượng): Kế toán lập Phiếu chuyển khoản và ghi Nợ TK 1727, 1767/Có TK 1724, 1764 (TABMIS - GL). Chuyển khoản ứng trước chưa đủ điều kiện thanh toán sang khoản tạm ứng chi ĐTXDCB (trường hợp đã có kế hoạch vốn): Kế toán lập Phiếu chuyển khoản và ghi Nợ TK 1713, 1753/Có TK 1724, 1764 (TABMIS - GL).

Căn cứ Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng VĐT (C3-02/NS) ghi mã tài khoản kế toán là TK 1724, 1764 hoặc TK 1727, 1767 tại dòng “Tài khoản” đã được phòng (bộ phận) Kiểm soát chi NSNN kiểm soát: Đối với chứng từ ghi TK 1724, 1764: Kế toán thực hiện chuyển các khoản ứng trước chưa đủ điều kiện thanh toán sang khoản chi ĐTXDCB và ghi: Nợ TK 8211, 8251/Có TK 1724, 1764 (TABMIS - GL). Đối với chứng từ ghi TK 1727, 1767: Kế toán thực hiện chuyển các khoản ứng trước đủ điều kiện thanh toán sang khoản chi ĐTXDCB và ghi: Nợ TK 8211, 8251/Có TK 1727, 1767 (TABMIS - GL).

Đối với các khoản tạm ứng VĐT đã được quyết toán chi NSNN

Đối với các khoản tạm ứng vốn đầu tư cho các công trình, dự án đã được quyết toán chi ngân sách nhà nước, nhưng chưa thu hồi, chưa quyết toán công trình hoàn thành, gồm: Các khoản tạm ứng chi đầu tư XDCB từ nguồn vốn ĐTXDCB tập trung từ năm 2003 trở về trước. Các khoản tạm ứng chi đầu tư XDCB từ nguồn trái phiếu Chính phủ từ năm 2007 trở về trước. Các khoản tạm ứng chi đầu tư XDCB từ nguồn vốn đầu tư XDCB do cơ quan Tài chính cấp bằng Lệnh chi tiền. Các khoản tạm ứng chi đầu tư XDCB từ nguồn vốn bổ sung theo Quyết định số 216/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nguồn vốn hợp phần 3 dự án rủi ro thiên tai, vốn vay, viện trợ nước ngoài, nguồn vốn quảng cáo truyền hình, tiền gửi VĐT XDCB từ bán tài sản trên đất, chuyển quyền sử dụng đất...

Căn cứ Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng vốn đầu tư (Mẫu C3-02/NS) của Chủ đầu tư, phòng (bộ phận) Kiểm soát chi NSNN thực hiện đối chiếu và theo dõi tại chương trình ĐTKB/LAN; ký kiểm soát trên chứng từ; không chuyển chứng từ về phòng (bộ phận) Kế toán nhà nước...

(K.H)

14/1015/1016/10

22°C

21°C - 31°C

22°C - 32°C

Thay đổi: 1,04 Tổng số GD: 20.900
Tổng KLGD: 75.998.425 Tổng GTGD: 944,00 tỷ
Thay đổi: -1,57 Tổng số GD: 57.520
Tổng KLGD: 161.905.991 Tổng GTGD: 3.095,06 tỷ
Quản lý hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa
(eFinance Online) - Thực hiện việc quản lý chặt chẽ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa đúng quy...
Huy động 613 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ
(eFinance Online) - Ngày 16/9/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà...
IPO Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương
(eFinance Online) - Ngày 21/10 tới đây, Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương sẽ thực hiện bán đấu giá 4.952.000 cổ phần lần đầu...
Đổi mới trong ngành ngân hàng tài chính
(eFinance Online) - Sáng nay (9/10), tại Hà Nội, Viện nhân lực ngân hàng tài chính (BCI) đã tổ chức hội thảo thường niên khu vực...
Xử lý bảo lãnh thuế như thế nào?
(eFinance Online) - Tổng cục Hải quan vừa có văn bản trả lời công văn số 5104/CV-KHDN15 ngày 23/9/2015 của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)...

Liên kết Website Đăng ký tin thư