Phương pháp xác định giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 21/2015/TT-BCT (Thông tư 21) quy định phương pháp xác định giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, trình tự kiểm tra hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 7/8/2015.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Thông tư 21 quy định chi tiết về phương pháp xác định giá cố định, tổng doanh thu cố định, giá biến đổi, giá khởi động,giá công suất dự phòng quay cũng như trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá dịch vụ phụ trợ. Thông tư 21 sửa đổi, bổ sung Điều 68 Thông tư số 30/2014/TT-BCT ngày 2/10/2014 của Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh. Bộ Công Thương yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam và đơn vị cung cấp dịch vụ dự phòng khởi động nhanh, dự phòng khởi động nguội, vận hành phải phát đảm bảo an ninh hệ thống điện thực hiện thỏa thuận, thống nhất giá dịch vụ phụ trợ cho năm 2015 theo phương pháp được quy định tại Thông tư 21.

Đơn vị cung cấp dịch vụ phụ trợ có trách nhiệm xác định công suất khả dụng dự kiến của tổ máy trong năm N để thỏa thuận và đưa vào hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, làm cơ sở xác định giá cố định của Đơn vị cung cấp dịch vụ phụ trợ. Trước ngày 1 tháng 11 năm N-1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm xây dựng giá dịch vụ dự phòng khởi động nhanh, dự phòng khởi động nguội, vận hành phải phát đảm bảo an ninh hệ thống điện của các Đơn vị cung cấp dịch vụ phụ trợ trên hệ thống điện.

Trước ngày 15 tháng 12 năm N-1, Bộ Công Thương phê duyệt giá dịch vụ phụ trợ năm N của các Đơn vị cung cấp dịch vụ dự phòng khởi động nhanh, dự phòng khởi động nguội, vận hành phải phát đảm bảo an ninh hệ thống điện (Năm N là năm áp dụng giá dịch vụ phụ trợ, Năm N-1 là năm liền trước năm N. Năm N-2 là năm liền trước năm N-1).

Thông tư 21 cũng đã yêu cầu rõ Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm ban hành danh sách các nhà máy điện cung cấp dịch vụ dự phòng khởi động nhanh, dự phòng khởi động nguội, vận hành phải phát đảm bảo an ninh hệ thống điện trước ngày 15 tháng 12 hàng năm; Thẩm định, trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt giá dịch vụ phụ trợ của các nhà máy điện cung cấp dịch vụ phụ trợ; Kiểm tra Hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ...

Bên cạnh đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam  phải lập danh sách các nhà máy điện cung cấp dịch vụ dự phòng khởi động nhanh, dự phòng khởi động nguội, vận hành phải phát đảm bảo an ninh hệ thống điện trình Cục Điều tiết điện lực xem xét, ban hành hàng năm; Thỏa thuận, thống nhất giá dịch vụ phụ trợ với Đơn vị cung cấp dịch vụ phụ trợ; Đàm phán, ký kết hoặc ủy quyền cho Công ty mua bán điện đàm phán, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ với Đơn vị cung cấp dịch vụ phụ trợ; trình Cục Điều tiết điện lực kiểm tra hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ...

Đơn vị cung cấp dịch vụ dự phòng khởi động nhanh, dự phòng khởi động nguội, vận hành phải phát đảm bảo an ninh hệ thống điện đàm phán, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ cũng như cung cấp đầy đủ các thông tin, chịu trách nhiệm, đảm bảo tính chính xác, hợp lý, hợp lệ của số liệu, tài liệu cung cấp cho các đơn vị, cơ quan liên quan trong quá trình đàm phán và kiểm tra hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ.

(Thanh Huyền)