Ngành Thuế tập trung hiện đại hóa công tác quản lý, cải cách TTHC

(eFinance Online) -Thời gian qua, ngành Thuế đã  hoàn thiện chính sách pháp luật, đẩy mạnh cải cách, hiện đại hoá và tăng cường hội nhập quốc tế về thuế. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Tổng cục Thuế đã nghiên cứu để trình các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung về thể chế, chính sách, các đề án, nhiệm vụ đã đăng ký trong chương trình công tác. Đã tham mưu trình Bộ ký ban hành 2 Thông tư và trình Bộ ban hành 108 văn bản hướng dẫn về chính sách, quản lý thuế. Tổng cục Thuế đã và đang hoàn thành việc xây dựng hồ sơ xây dựng Luật Quản lý thuế sửa đổi và đưa vào chương trình xây dựng Pháp luật của Quốc hội trong năm 2019. Đã xây dựng và trình Chính phủ dự thảo Nghị định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai Kế hoạch cải cách quản lý thuế giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch cải cách quản lý thuế trung hạn (giai đoạn 2016 - 2018) bằng việc ban hành kế hoạch thực hiện trong năm 2018. Tiếp tục triển khai Hệ thống chỉ số đánh giá hoạt động quản lý thuế và chuẩn bị các công việc cần thiết để đánh giá sự hài lòng của người nộp thuế đối với sự phục vụ của cơ quan thuế các cấp; Triển khai các giải pháp nhằm nâng cao thứ hạng của Việt Nam đối với chỉ tiêu Nộp thuế.

Tiếp tục triển khai xây dựng CSDL chuyên ngành về thuế bằng việc thực hiện Dự án “Nâng cấp kiến trúc kho cơ sở dữ liệu ngành Thuế và hệ thống khai thác dữ liệu, tổng hợp báo cáo phục vụ công tác quản lý thuế”. Tiếp tục triển khai hạ tầng kỹ thuật CNTT đáp ứng các yêu cầu triển khai các ứng dụng tập trung. 

Về công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp lớn, ngành Thuế đã nghiên cứu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện khai, nộp thuế và các khoản thu NSNN đối với các đơn vị, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Quốc phòng, An ninh theo chỉ đạo của Bộ Tài chính. Thực hiện xây dựng, hỗ trợ, giải đáp kịp thời chính sách thuế đối với hệ thống doanh nghiệp lớn, trong đó có những chính sách thuộc các ngành, nghề, lĩnh vực quan trọng như: dầu khí, xăng dầu, điện lực, than, khoáng sản, ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông, hàng không...

Đặc biệt, đẩy mạnh hợp tác về thuế với các tổ chức quốc tế và cơ quan thuế các nước. Trong 6 tháng đầu năm 2018 đã tiến hành ký kết Hiệp định thuế đối với Campuchia, Macao và tiếp tục xúc tiến đàm phán với 5 quốc gia khác. Xây dựng kế hoạch hành động của Bộ Tài chính đối với việc tham gia ký kết và phê chuẩn Hiệp định thuế đa phương (MLI). 

(T.H)