TP Hà Nội ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020

(eFinance Online) - Ủy ban nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội giai đoạn  2016-2020 với mục tiêu xây dựng hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả, đảm bảo liên thông, đồng bộ, thống nhất và hội nhập quốc tế nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô.
Ảnh minh họa : T.HẢnh minh họa : T.H

Về cải cách thể chế, Hà Nội phấn đấu đến cuối năm 2016, tất cả các cơ quan, đơn vị công khai, minh bạch quy chế làm việc, quy trình giải quyết công việc trong nội bộ cơ quan, đơn vị; quy trình giải quyết công việc với nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp. Đến năm 2019, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố cơ bản hoàn thiện, đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, dễ tiếp cận. 

Về cải cách thủ tục hành chính, đến cuối năm 2017, cung cấp 40-50% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; đến năm 2020 cung cấp 70-80% dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3,4 tại tất cả các Sở, ban ngành, cấp huyện và cấp xã.

Đến năm 2018, mức độ hài lòng của người dân và doanh về sự phục vụ của cơ quan hành chính và giải quyết TTHC đạt trên 80%. Cũng đến năm 2018, mức độ hài lòng của cá nhân đối với dịch vụ sự nghiệp công của Thành phố trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, đạt trên 80%.

Đến năm 2019, phấn đấu 25% số lượng TTHC được tinh gọn, đơn giản hóa về thành phần hồ sơ, quy trình, rút ngắn thời gian và tiết giảm chi phí tuân thủ TTHC, tập trung vào các nhóm TTHC về đầu tư, xây dựng, du lịch, đất đai, hạ tầng kỹ thuật đô thị, đường bộ, lưu thông hành hóa và tiêu dùng, xuất bản, báo chí, viễn thông, văn hóa, thể thao...

Đến năm 2020, tất cả các TTHC có liên quan đến tổ chức và cá nhân được thực hiện thông qua cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; được chuẩn hóa, kịp thời công bố, công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC về niêm yết đồng bộ, thống nhất tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC. Phấn đấu 100% số lượng hồ sơ hành chính được giải quyết đúng hạn và trước hạn. 

Về tài chính công, đến cuối năm 2020, phấn đấu giảm cơ cấu chi thường xuyên xuống còn 50%-52% tổng chi ngân sách địa phương.

Về hiện đại hóa hành chính và CNTT, đến năm 2017, toàn bộ các cơ quan hành chính có hệ thống mạng thông tin nội bộ, các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hành chính được giao dịch hoàn toàn dưới dạng điện tử. Đến 2017, 100% các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bằng hình thức giao dịch điện tử.

Đến năm 2018, tất cả các xã phường, thị trấn được kết nối mạng diện rộng của Thành phố; có trang thông tin điện tử (sub-portal) trên cổng thông tin của quận, huyện, thị xã.

Đến năm 2018, các cơ quan hành chính từ Thành phố đến cơ sở thực hiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn mới ISO 9001:2015; 100% các cơ quan, đơn vị hành chính thực hiện quy trình hóa việc giải quyết công việc theo hướng ứng dụng CNTT kết hợp với hệ thống quản lý chất lượng ISO điện tử.

Đến năm 2019, hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa trụ sở cấp xã trên địa bàn Thành phố đạt chuẩn theo quy định.

Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng chỉ ra rõ một số chỉ tiêu về cải cách tổ chức bộ máy hành chính, về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

Các chỉ tiêu nêu trên được UBND Thành phố giao cho các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết, xác định rõ trách nhiệm tập thể và cá nhân, lộ trình cụ thể hàng năm, giải pháp thực hiện để phấn đấu đạt và vượt tiến độ, chỉ tiêu Thành phố đã đề ra trên các lĩnh vực CCHC.

(T.H)