11 ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa đưa ra đề nghị giảm số lượng ngành nghề bị cấm đầu tư, kinh doanh từ con số 40 xuống chỉ còn 11 ngành nghề. Đây là danh mục đi kèm với dự án Luật Đầu tư sửa đổi, là một nội dung quan trọng, đảm bảo thực hiện Luật Đầu tư và các dự án luật điều chỉnh các hoạt động sản xuất kinh doanh của quốc gia.

Dự thảo Luật Đầu tư sửa đổi cấm mua bán người và các bộ phận cơ thể người.Dự thảo Luật Đầu tư sửa đổi cấm mua bán người và các bộ phận cơ thể người.

Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đã được rà soát, xây dựng theo hướng bãi bỏ một số ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện không cần thiết hoặc không rõ mục tiêu quản lý Nhà nước. Danh mục cũng bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung các điều kiện kinh doanh không hợp lý, không rõ ràng, tạo ra gánh nặng chi phí tuân thủ đối với nhà đầu tư.

Một số điều kiện đầu tư kinh doanh sẽ chuyển từ hình thức cấp giấy phép sang áp dụng hình thức tự đăng ký thực hiện và áp dụng quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm, dịch vụ. Danh mục cũng xác định rõ danh mục “loại trừ” về ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhẳm bảo đảm tính minh bạch trong việc áp dụng pháp luật.

Theo đó, dự kiến danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 4, dự thảo Luật Đầu tư sửa đổi gồm kinh doanh vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an, lực lượng vũ trang. Kinh doanh các chất ma túy, hóa chất bảng 1 theo công ước quốc tế, các loại pháo, mại dâm, kinh doanh động thực vật quý hiếm trong danh mục, kinh doanh hàng giả, độc hại... cũng sẽ bị cấm.

Dự thảo Luật Đầu tư sửa đổi cũng cấm việc mua bán người và các bộ phận cơ thể người, các hoạt động liên quan đến sinh sản vô tính trên người, kinh doanh động vật biến đổi gene, văn hóa phẩm xâm phạm an ninh quốc gia, đạo đức xã hội.

Bên cạnh việc đưa ra danh sách 11 ngành nghề bị cấm đầu tư kinh doanh, dự thảo Luật còn thu hẹp từ 386 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện xuống còn có 326 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Được biết, danh mục này sẽ tiếp tục được sửa đổi, điều chỉnh nhằm đảm bảo tối đa quyền tự do kinh doanh của cá nhân, tổ chức, đảm bảo hiệu quả trong quản lý Nhà nước.

(Thanh Huyền)