168 doanh nghiệp đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015

Theo Thông báo số 608/TB-BTC, Bộ Tài chính công bố Danh sách 168 doanh nghiệp được cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, các doanh nghiệp thẩm định giá và các thẩm định viên về giá có trách nhiệm thực hiện đúng những quy định tại Luật Giá, Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ và Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính.

Các Thông báo về việc Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 của Bộ Tài chính trước ngày 24/9/2015 không còn hiệu lực thi hành. Các doanh nghiệp không được cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá không đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá kể từ ngày 25/9/2015 theo quy định của pháp luật.

(T.H)