Ban hành Kế hoạch thực hiện Bản Ghi nhớ về lao động với Malaysia

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Kế hoạch thực hiện Bản Ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Malaysia về tuyển chọn và sử dụng lao động.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, các Bộ, ngành và địa phương, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ giao, nội dung Bản Ghi nhớ, thực tế tình hình lao động của địa phương và các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì xây dựng kế hoạch và nội dung tuyên truyền Bản Ghi nhớ. Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành cơ quan liên quan thực hiện công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thông tin truyền thông cơ sở. Các địa phương chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến Bản Ghi nhớ.

Bên cạnh đó, chủ trì thực hiện và hướng dẫn các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động sang Malaysia lao động theo hợp đồng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp, cung cấp danh sách các doanh nghiệp đã được cấp giấy phép đầu tư sang Malaysia cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để Bộ này hướng dẫn thực hiện hoạt động đưa người lao động Việt Nam sang thực hiện dự án đầu tư tại Malaysia.

Doanh nghiệp đưa người lao động sang Malaysia làm việc chịu trách nhiệm tổ chức quản lý người lao động theo đúng hợp đồng đã ký và quy định tại Luật về Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì việc hướng dẫn Ban Quản lý lao động và chuyên gia tại Malaysia và các doanh nghiệp thực hiện.

(PV)