Bộ LĐ -TBXH lập kế hoạch biên chế năm 2016

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có văn bản 3297/LĐTBXH-TCCB gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ về việc lập kế hoạch biên chế năm 2016 và báo cáo thực hiện tinh giản biên chế, nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc năm 2015.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Công văn nêu rõ, đối với đơn vị quản lý hành chính, trên cơ sở đề án vị trí việc làm đã được thẩm định, các đơn vị lập kế hoạch biên chế đối với từng tổ chức trực thuộc theo các biểu số 1A, 3A Thông tư 07/2010/TT-BNV.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Căn cứ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, khối lượng nhiệm vụ, được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, định mức biên chế đơn vị lập kế hoạch biên chế đối với từng phòng, khoa… trực thuộc theo các biểu số 2A, 4A Thông tư 07.

Cũng theo văn bản này thì phải báo cáo dự kiến số lượng công chức, viên chức và người lao động nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc theo quy định của pháp luật và số người thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP trong năm 2014, 2015, 2016.

Các đơn vị gửi báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 21/8/2015 để tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ.

(T.H)