BVSC bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị mới

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt (BVSC) vừa có Nghị quyết số 22/2015/NQ/HĐQT-BVSC chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Trịnh Tuấn Anh đồng thời bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Tú - Phó Giám đốc phụ trách khối quản lý tài chính Tập đoàn Bảo Việt làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 kể từ ngày 16/09/2015.

BVSC bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị mới

Trước đó, ngày 15/9/2015 BVSC đã nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Trịnh Tuấn Anh - thành viên HĐQT BVSC vì lý do cá nhân. Căn cứ quy định tại Điều 36.2.1 Điều lệ hiện hành của Công ty, HĐQT BVSC thống nhất bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Tú - Người đại diện vốn của Tập đoàn Bảo Việt tại BVSC, Phó Giám đốc phụ trách Khối Quản lý Tài chính Tập đoàn Bảo Việt làm thành viên HĐQT BVSC nhiệm kỳ 2015 - 2020 kể từ ngày 16/09/2015 và trình ĐHĐCĐ BVSC gần nhất để phê duyệt.

Được biết, ông Phạm Ngọc Tú sinh năm 1979, tốt nghiệp Đại học Tài chính kế toán Hà Nội, Đại học Luật Hà Nội và đã có bằng Thạc sỹ quản lý kinh tế của Học viện Tài chính. Trước khi về Bảo Việt, ông đã từng làm đại diện vốn của Nhà nước và giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị, Kế toán trưởng của Tổng công ty đầu tư nước và môi trường Việt Nam. Tháng 05/2015 ông được HĐQT Tập đoàn Bảo Việt bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc phụ trách khối Quản lý Tài chính của Tập đoàn Bảo Việt.

(T.Hằng)