BVSC sẽ trả cổ tức 10% trong năm 2015

Hôm nay, ngày 15/4, tại Trụ sở chính số 8 Lê Thái Tổ - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội, Công ty Cổ Phần chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với nhiều nội dung trọng yếu được Cổ đông đồng thuận thông qua.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Tham dự Đại hội có 186 cổ đông (trong đó có 45 cổ đông tham dự trực tiếp và 141 cổ đông tham dự theo hình thức ủy quyền), đại diện cho 66,51% số cổ phần có quyền biểu quyết. Tại Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng của Công ty như thông qua kết quả kinh doanh năm 2014, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015. Đồng thời, tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020; thông qua phương án sử dụng lợi nhuận 2014, kế hoạch sử dụng lợi nhuận và kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2015...

Được biết, năm 2014 lợi nhuận của BVSC đạt 131,64 tỷ đồng, bằng 146,27% kế hoạch, năm 2015 Công ty đặt mục tiêu đạt 120 tỷ đồng lợi nhuận, dự kiến chi trả cổ tức 10%. Tính chung, tổng doanh thu của Công ty đạt 305,82 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 131,64 tỷ đồng, lần lượt tăng 54,45% và 46,27% so với kế hoạch đã được Đại hội đồng Cổ đông giao. Tại Đại hội, các cổ đông đã thông qua kết quả kinh doanh năm 2014 và báo cáo tài chính năm 2014 được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%.

BVSC sẽ trả cổ tức 10% trong năm 2015 ảnh 1

Cũng tại Đại hội, các cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2015 với tổng doanh thu đạt 299 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 120 tỷ đồng. Về phương án sử dụng lợi nhuận năm 2014, Đại hội đã thông qua đề xuất của HĐQT về việc toàn bộ lợi nhuận sau khi trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (tương đương 125 tỷ đồng) sẽ dùng để bù đắp lỗ lũy kế. Đối với đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2015, các cổ đông cũng thông qua kế hoạch chi trả cổ tức 10% và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định về thời điểm và mức tạm ứng cổ tức trong năm 2015. Các nội dung trên đều được Đại hội đồng thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Một nội dung quan trọng khác tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của BVSC là việc bầu HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020. Theo đó các cổ đông đã thông qua Tờ trình của HĐQT về số lượng thành viên HĐQT& BKS nhiệm kỳ 2015 - 2010, thông qua Quy chế bầu cử và tổng hợp Danh sách đề cử ứng cử với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%. Tại Đại hội, các cổ đông đã tiến hành  bỏ phiếu bầu cử và thông qua kết quả bầu cử. Theo đó, Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020  bao gồm: Ông Phan Kim Bằng; Ông Nhữ Đình Hòa; Ông Trịnh Tuấn Anh; Ông Bùi Tuấn Trung; Ông Lê Văn Bình. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 bao gồm: Ông Nguyễn Xuân Hòa; Bà Nguyễn Thị Thanh Vân; Ông Hoàng Giang Bình.

Cùng ngày, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã tiến hành họp phiên đầu tiên, theo đó Ông Phan Kim Bằng được HĐQT bầu vào chức danh Chủ tịch HĐQT với số phiếu đạt 5/5 và ông Nguyễn Xuân Hòa được Ban kiểm soát bầu vào chức danh Trưởng Ban kiểm soát với số phiếu đạt 3/3.

(T.Hương)