Cá nhân nước ngoài không được sở hữu vượt quá 5% vốn điều lệ của TCTD Việt Nam

Đây là quy định tại Nghị định 01/2014/NĐ-CP, quy định về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần tổ chức tín dụng (TCTD) Việt Nam do Chính phủ ban hành.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, kể từ ngày 20/02/2014, các TCTD cổ phần và TCTD chuyển đổi hình thức pháp lý thành TCTD cổ phần (gọi tắt là TCTD Việt Nam); Nhà đầu tư nước ngoài; Tổ chức, cá nhân khác liên quan đến việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của TCTD Việt Nam phải tuân thủ quy định về Tỷ lệ sở hữu cổ phần đối với nhà đầu tư nước ngoài như sau:

Thứ nhất, tỷ lệ sở hữu cổ phần của một cá nhân nước ngoài không được vượt quá 5% vốn điều lệ của một TCTD Việt Nam.

Thứ hai, tỷ lệ sở hữu cổ phần của một tổ chức nước ngoài không được vượt quá 15% vốn điều lệ của một TCTD Việt Nam, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này.

Thứ ba, tỷ lệ sở hữu cổ phần của một nhà đầu tư chiến lược nước ngoài không được vượt quá 20% vốn điều lệ của một TCTD Việt Nam.

Thứ tư, tỷ lệ sở hữu cổ phần của một nhà đầu tư nước ngoài và người có liên quan của nhà đầu tư nước ngoài đó không được vượt quá 20% vốn điều lệ của một TCTD Việt Nam.

Thứ năm, tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 30% vốn điều lệ của một ngân hàng thương mại Việt Nam. Tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài tại một TCTD phi ngân hàng Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng, công ty niêm yết.

Thứ sáu, trong trường hợp đặc biệt để thực hiện cơ cấu lại TCTD yếu kém, gặp khó khăn, bảo đảm an toàn hệ thống TCTD, Thủ tướng Chính phủ quyết định tỷ lệ sở hữu cổ phần của một tổ chức nước ngoài, một nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài tại một TCTD cổ phần yếu kém được cơ cấu lại vượt quá giới hạn quy định tại các Khoản 2, 3, 5 Điều này đối với từng trường hợp cụ thể.

Thứ bảy, tỷ lệ sở hữu quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều này bao gồm cả phần vốn nhà đầu tư nước ngoài ủy thác cho tổ chức, cá nhân khác mua cổ phần.

Thứ tám, nhà đầu tư nước ngoài chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi của TCTD Việt Nam sang cổ phiếu phải đảm bảo tỷ lệ sở hữu cổ phần, điều kiện sở hữu cổ phần theo quy định tại Nghị định này.

(T.H)