Cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 147/2014/TT-BTC hướng dẫn chi tiết quản lý tài chính Quỹ bảo lãnh tín dụng (Quỹ BLTD).

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, Quỹ BLTD phải bảo đảm an toàn vốn hoạt động bằng cách Mua bảo hiểm tài sản, Trích khoản dự phòng rủi ro, Tuân thủ giới hạn bảo lãnh...Đặc biệt, không được kinh doanh tiền tệ, bất động sản , đầu tư chứng khoán (trừ trái phiếu CP), đầu tư tài chính.

Quỹ BLTD quản lý sử dụng trích khấu hao tài sản cố định theo quy định hiện hành như công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi, mức trích bằng 02 - 03 tháng lương thực hiện trong năm, tùy theo tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)

Thông tư cũng quy định rõ về vấn đề chuyển lỗ Quỹ BLTD giảm vốn hoạt động tổ chức lại hoặc giải thể Quỹ BLTD.

Về miễn, giảm lãi suất nhận nợ bắt buộc, phí bảo lãnh tín dụng của Quỹ bảo lãnh tín dụng, Hội đồng quản lý Quỹ bảo lãnh tín dụng ban hành quy chế quy định về miễn, giảm lãi suất nhận nợ bắt buộc, phí bảo lãnh tín dụng theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt. Quỹ bảo lãnh tín dụng triển khai thực hiện việc miễn, giảm lãi suất nhận nợ bắt buộc, phí bảo lãnh tín dụng theo quy định tại quy chế được ban hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/11/2014 và áp dụng từ năm tài chính 2014; thay thế Thông tư số 93/2004/TT-BTC ngày 29/09/2004 về hướng dẫn một số nội dung Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

(T.H)