Đại hội đồng cổ đông thường niên BVSC năm 2016

(eFinance Online) - Ngày 12/05/2016, tại Trụ sở chính số 8 Lê Thái Tổ - Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội, Công ty Cổ Phần chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với nhiều nội dung trọng yếu được Cổ đông đồng thuận thông qua.
Đại hội đồng cổ đông thường niên BVSC năm 2016

Tham dự  Đại hội có 123 cổ đông (trong đó có 45 cổ đông tham dự trực tiếp và 78 cổ đông tham dự theo hình thức ủy quyền), đại diện cho 47.393.668 cổ phần, chiếm 65,64% số cổ phần có quyền biểu quyết. Tại Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng của Công ty như thông qua kết quả kinh doanh năm 2015, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016; chiến lược hoạt động giai đoạn 2016-2020, sửa đổi Điều lệ, phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch thù lao. Đại hội cũng tiến hành bầu bổ sung, thay thế 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Năm 2015 lợi nhuận trước thuế của BVSC đạt 120,32 tỷ đồng, bằng 100,27% kế hoạch, năm 2016 Công ty đặt mục tiêu đạt 314 tỷ đồng doanh thu và 122 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Năm 2015, thị trường Chứng khoán đã trải qua nhiều biến động do có nhiều sự kiện quan trọng tác động trái chiều đến diễn biến thị trường khiến cho diễn biến thị trường không thuận lợi như dự báo. Điều kiện thị trường không thuận lợi đã tác động đến kết quả kinh doanh của các Công ty chứng khoán. Mặc dù vậy, năm 2015, BVSC vẫn đạt tổng doanh thu 287,61 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 120,32 tỷ đồng, lần lượt đạt 96,19% và 100,27% so với kế hoạch đã được Đại hội đồng Cổ đông giao. Tại Đại hội, các cổ đông đã thông qua kết quả kinh doanh năm 2015 và báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết lần lượt đạt 99,47% và 98,31%. Cũng tại Đại hội, các cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2016 với tổng doanh thu dự kiến đạt 314 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 122 tỷ đồng. Sau đó, Đại hội đã thông qua Tờ trình của Công ty về việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo tinh thần Luật Doanh nghiệp năm 2014 với tỷ lệ 94,8%.

Về phương án sử dụng lợi nhuận năm 2015, Đại hội đã thông qua đề xuất của HĐQT về việc trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 4.486.549.289đ; trích quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ 4.486.549.289đ; trích quỹ khen thưởng phúc lợi 4.037.894.360đ và Lợi nhuận để lại 76.719.992.840đ nhằm bổ sung nguồn vốn kinh doanh. Đối với đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2016, các cổ đông cũng thông qua kế hoạch chi trả cổ tức tối đa 7% trên vốn điều lệ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định về thời điểm tạm ứng cổ tức trong năm 2016 phù hợp vào kết quả kinh doanh và nguồn vốn của Công ty. Các nội dung trên được Đại hội đồng thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 97,35%. Liền sau đó, Đại hội cũng đã thông qua báo cáo về thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2016 với tỷ lệ 98,1%.

Tại Đại hội, các cổ đông đã nhất trí cao với phần trình bày kế hoạch chiến lược giai đoạn 2016-2020 của ông Nhữ Đình  Hòa – Tổng Giám đốc Công ty và bỏ phiếu biểu quyết thông qua với tỷ lệ 98,31%.

Đại hội đồng Cổ đông bầu bổ sung, thay thế 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020

Một nội dung quan trọng khác tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của BVSC là việc bầu bổ sung, thay thế 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 sau khi các cổ đông biểu quyết chấp thuận việc từ nhiệm của các ông Phan Kim Bằng, ông Bùi Tuấn Trung và ông Trịnh Tuấn Anh. Cổ đông cũng thông qua danh sách đề cử, ứng cử HĐQT với tỷ lệ 100% nhất trí. Kết quả, các ông Đậu Minh Lâm – thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt, Nguyễn Anh Tuấn – Phó Giám đốc Khối quản lý hoạt động và Phạm Ngọc Tú – Phó Giám đốc Khối quản lý tài chính Tập đoàn Bảo Việt đã trúng cử HĐQT với tỷ lệ phiếu bầu lần lượt là 100,26%, 92,48% và 92,89%.

Cùng ngày, Hội đồng quản trị BVSC đã tiến hành họp phiên đầu tiên và bầu Ông Đậu Minh Lâm vào chức danh Chủ tịch HĐQT. 

(T.Hằng)