Đề nghị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa theo đúng Thông tư 115

(eFinance Online) - Sở Tài chính Hà Nội vừa có văn bản đề nghị các Tổng Công ty, công ty TNHH một thành viên hoạt động theo mô hình Công ty mẹ-công ty con trực thuộc UBND Thành phố, các công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước độc lập trực thuộc UBND Thành phố nghiên cứu và triển khai thực hiện theo quy định tại Thông tư 115/2016/TT-BTC. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Ngày 30/6, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 115/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần (đã đăng Công báo, Website Chính phủ, Website Bộ Tài chính, Website Sở Tài chính). Sở Tài chính Hà Nội đề nghị các doanh nghiệp cổ phần hóa nghiên cứu và triển khai thực hiện theo quy định.

Trường hợp Ban chỉ đạo cổ phần hóa (hoặc doanh nghiệp cổ phần hóa theo ủy quyền) đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ đấu giá với Sở Giao dịch Chứng khoán trước ngày 1/11/2016 thì doanh nghiệp cổ phần hóa tiếp tục thực hiện việc đăng ký bán đấu giá cổ phần theo quy định tại Thông tư số 196/2011/TT-BTC.

Trường hợp sau ngày 1/11/2016 mà Ban chỉ đạo cổ phần hóa (hoặc doanh nghiệp cổ phần hóa theo ủy quyền) chưa ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ đấu giá với Sở Giao dịch Chứng khoán thì phải thực hiện theo quy định tại Thông tư 115/2016/TT-BTC.

Bất cứ vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai, Sở Tài chính Hà Nội đề nghị các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa phản ánh kịp thời để báo cáo UBND Thành phố giải quyết theo thẩm quyền. 

(T.H)