Đề xuất sửa đổi quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, Dự thảo sửa đổi khoản 4 Điều 10 của Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu. Cụ thể: Hàng hóa, dịch vụ từ các khu chức năng khác trong khu kinh tế cửa khẩu và hàng hóa, dịch vụ từ nội địa Việt Nam xuất khẩu vào khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng là 0%, trừ những trường hợp sau:

- Hàng hóa, dịch vụ không được áp dụng thuế giá trị gia tăng 0% theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Hàng hóa xuất khẩu từ các khu chức năng khác trong khu kinh tế cửa khẩu và từ nội địa Việt Nam vào khu phi thuế quan không được ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài bằng hàng rào cứng.

Bộ Tài chính ban hành danh mục hàng hóa kiểm tra trước khi hoàn thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản này trên cơ sở đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh có khu kinh tế cửa khẩu

Bên cạnh đó, Dự thảo bổ sung khoản 5a vào sau khoản 5 Điều 20. Cụ thể: Hàng hóa, phương tiện và người di chuyển từ nội địa vào khu phi thuế quan hoặc di chuyển từ khu phi thuế quan vào nội địa phải chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng có liên quan (Bộ đội biên phòng, cơ quan Hải quan, cơ quan kiểm tra tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa…) theo quy định của pháp luật.

(T.H)