Điều chỉnh quy hoạch phát triển các KCN tỉnh Quảng Nam đến năm 2020

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 7492/BKHĐT-QLKKT ngày 12 tháng 10 năm 2015 về việc Đề án quy hoạch phát triển các khu công nghiệp đến năm 2020 và Đề án chuyển đổi cụm công nghiệp thành khu công nghiệp của tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công văn 1898/TTg-KTN gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, đồng ý điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn nêu trên (Phụ lục kèm theo), cụ thể:

- Điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc từ 418 ha xuống còn 390 ha;

- Điều chỉnh tăng diện tích khu công nghiệp Đông Quế Sơn từ 200 ha lên 211 ha;

- Bổ sung khu công nghiệp Phú Xuân với quy mô diện tích 108 ha vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp cả nước đến năm 2020;

- Việc chuyển đổi các cụm công nghiệp: Hà Lam - Chợ Được, Tây An, Đại Tân và Tiên Thọ thành các khu công nghiệp sẽ được xem xét khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định hiện hành.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tiếp thu ý kiến của các Bộ, thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cho phù hợp; tổ chức thực hiện quy hoạch đã được duyệt; chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng quy hoạch chi tiết, thực hiện thủ tục đầu tư, thành lập khu công nghiệp theo từng giai đoạn phù hợp với khả năng thu hút đầu tư trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng nhà ở công nhân và các công trình phúc lợi xã hội tại các khu công nghiệp để đảm bảo điều kiện sống, làm việc của người lao động.

(T.H)