DN được quyền quyết định số lượng máy trò chơi điện tử có thưởng thực tế

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 11/2014/TT-BTC, hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, kể từ ngày 15/3/2014, doanh nghiệp (DN) được quyền quyết định số lượng máy trò chơi điện tử có thưởng thực tế kinh doanh nhưng không được phép vượt quá số lượng máy trò chơi điện tử có thưởng tối đa quy định tại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Căn cứ số lượng máy trò chơi điện tử có thưởng thực tế DN tổ chức kinh doanh, DN được lựa chọn chủng loại máy, loại hình trò chơi điện tử có thưởng và tỷ lệ máy trò chơi điện tử có thưởng theo quy định.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, DN được quyền thay đổi số lượng, chủng loại máy, loại hình trò chơi điện tử có thưởng và tỷ lệ máy trò chơi điện tử có thưởng nhưng phải đảm bảo tuân thủ đúng các quy định về số lượng, chủng loại máy, loại hình trò chơi điện tử có thưởng và tỷ lệ máy trò chơi điện tử có thưởng theo quy định.

Đối với nhà sản xuất, cung cấp máy trò chơi điện tử có thưởng và tổ chức kiểm định độc lập máy trò chơi điện tử có thưởng, Thông tư quy định rõ, các tổ chức này được phép cung cấp máy trò chơi điện tử có thưởng và cung cấp dịch vụ kiểm định máy trò chơi điện tử có thưởng tại Việt Nam nếu được phép hoạt động tại thị trường Macao và đã được công bố trên trang website: www.dicj.gov.mo.

Về lệ phí cấp, cấp lại, điều chỉnh và gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh được quy định: Lệ phí xin cấp, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của DN theo quy định là 150.000.000 đồng; Lệ phí xin cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của DN theo quy định là 20.000.000 đồng...

(PV)