DNNN gửi báo cáo cổ phần hóa về Bộ Tài chính trước ngày 25 hàng tháng

Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước và các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) thực hiện báo cáo đầy đủ và kịp thời tình hình triển khai Đề án tái cơ cấu, tình hình sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp theo tinh thần công văn số 10800/BTC-TCDN ngày 10/8/2012 và công văn số 3616/BTC-TCDN ngày 21/3/2014 của Bộ Tài chính.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, để kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tình hình triển khai Đề án tái cơ cấu, tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, Bộ Tài chính đề nghị định kỳ hàng tháng (trước ngày 25 của tháng báo cáo), hội đồng thành viên các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, DNNN báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp; tình hình thực hiện thoái vốn nhà nước đầu tư vào 5 lĩnh vực nhạy cảm (bất động sản, bảo hiểm, chứng khoán, tài chính, ngân hàng) và đầu tư ngoài ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp.

Định kỳ hàng quý, năm, Bộ quản lý ngành, các cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình triển khai tái cơ cấu, sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp, đồng gửi về Bộ Tài chính, Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

Thời gian cụ thể, báo cáo quý trước ngày 5 của tháng đầu quý sau, báo cáo năm trước ngày 10/1 của năm sau để Bộ Tài chính, Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

(PV)