Doanh nghiệp bắt buộc phải có tổ chức công đoàn

Sau 6 tháng được thành lập, nếu doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức công đoàn, công đoàn cấp trên có quyền chỉ định Ban chấp hành công đoàn lâm thời của doanh nghiệp để đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và tập thể lao động.

Doanh nghiệp phải có tổ chức công đoàn sau 6 tháng được thành lập. Nguồn Internet.Doanh nghiệp phải có tổ chức công đoàn sau 6 tháng được thành lập. Nguồn Internet.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 98/2014/NĐ-CP quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Nghị định quy định chậm nhất sau 6 tháng từ ngày doanh nghiệp được thành lập và đi vào hoạt động, công đoàn địa phương, công đoàn ngành, công đoàn khu công nghiệp, khu chế xuất phải phối hợp cùng doanh nghiệp thành lập tổ chức công đoàn.

Sau 6 tháng, nếu doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức công đoàn, công đoàn cấp trên có quyền chỉ định Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời của doanh nghiệp để đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và tập thể lao động. Theo đó, doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập tổ chức công đoàn là doanh nghiệp có từ 5 đoàn viên công đoàn hoặc người lao động có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam.

Về tổ chức Đảng tại doanh nghiệp, Nghị định số 98/2014/NĐ-CP quy định, doanh nghiệp có từ 3 lao động là Đảng viên chính thức trở lên đủ điều kiện thành lập tổ chức Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam. Đối với những doanh nghiệp chỉ có 1 hoặc 2 lao động là Đảng viên chính thức, cấp ủy Đảng cấp trên cơ sở có trách nhiệm chuyển số lao động là Đảng viên đó về tổ chức Đảng cấp trên cơ sở, quyết định lập chi bộ ghép hoặc phân công Đảng viên của tổ chức Đảng cấp trên cơ sở về sinh hoạt và lập tổ chức Đảng tại doanh nghiệp. Chi bộ ghép có trách nhiệm thực hiện công tác phát triển Đảng ở doanh nghiệp, khi có đủ 3 lao động là Đảng viên chính thức tại cùng doanh nghiệp thì thành lập tổ chức Đảng tại doanh nghiệp đó.

Nghị định 98/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2014.

(Thanh Huyền)