Doanh nghiệp đa cấp phải báo cáo 2 lần mỗi năm

Doanh nghiệp (DN) bán hàng đa cấp có trách nhiệm nộp báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động tới Cục Quản lý cạnh tranh và Sở Công Thương địa phương nơi DN có thông báo hoạt động bán hàng đa cấp trước ngày 15/7 và ngày 15/1 hàng năm.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 24/2014/TT-BCT, quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. Theo đó, định kỳ 6 tháng và 1 năm, DN phải gửi báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động bán hàng đa cấp thông qua hai hình thức bằng văn bản và dữ liệu điện tử cho Cục Quản lý cạnh tranh và Sở Công Thương địa phương.

Trong đó, báo cáo định kỳ nộp cho Sở Công Thương bao gồm thông tin về DN và thông tin về kết quả hoạt động bán hàng đa cấp của DN như doanh thu, thống kê về các sản phẩm kinh doanh đa cấp, số lượng người tham gia bán hàng đa cấp, hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế trả cho người bán hàng đa cấp. Đối với báo cáo định kỳ nộp cho Cục Quản lý cạnh tranh, ngoài thông tin về DN và kết quả hoạt động bán hàng đa cấp như trên, báo cáo còn bao gồm thông tin về số lượng hội nghị, hội thảo, đào tạo đã thông báo và được xác nhận và báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm tài chính liền trước đối với báo cáo định kỳ 6 tháng đầu năm.

Cũng theo Thông tư này, từ ngày 15/9 tới, khi tổ chức hội nghị, hội thảo hay đào tạo, DN bán hàng đa cấp phải gửi hồ sơ thông báo đến Sở Công Thương nơi dự kiến tổ chức. Hồ sơ bao gồm thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo; bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký DN hoặc Giấy chứng nhận đầu tư; nội dung, chương trình, kịch bản, tài liệu của hội nghị, hội thảo, đào tạo, số lượng người tham gia dự kiến; danh sách báo cáo viên; bản sao Chứng chỉ đào tạo viên (nếu đào tạo người tham gia bán hàng đa cấp); văn bản ủy quyền trong trường hợp DN ủy quyền cho cá nhân thực hiện đào tạo hoặc tổ chức hội nghị, hội thảo...

(Thanh Huyền)