Dự án dưới 15 tỷ không phải lập dự toán quản lý

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 05/2014/TT-BTC về quản lý, sử dụng khoản thu từ hoạt động quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ, thay thế Thông tư 10/2011/TT-BTC và 17/2013/TT-BTC.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, từ ngày 20/02/2014, Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư quản lý một dự án có tổng mức đầu tư nhỏ hơn hoặc bằng 15 tỷ đồng không phải lập và duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án.

Quy định trên được áp dụng đối với nhóm I là Ban quản lý dự án đầu tư do chủ đầu tư quyết định thành lập để quản lý một hoặc một số dự án của chủ đầu tư.

Các trường hợp phải lập dự toán, nội dung chi gồm các khoản như: tiền lương, tiền công trả cho lao động theo hợp đồng; các khoản phụ cấp lương, thưởng; mua vật tư văn phòng; dhi phí hội nghị; thanh toán công tác phí; dự phòng...

Khi kết thúc niên độ ngân sách hàng năm chậm nhất là ngày 28/02 năm sau, chủ đầu tư, BQLDA lập báo cáo quyết toán thu, chi quản lý dự án trong năm theo Mẫu số 01/QT-QLDA.

(T.H)