Hà Nội: Phấn đấu 70% thu, nộp bảo hiểm qua giao dịch điện tử

Theo báo cáo của Bảo hiểm Xã hội thành phố, hiện đang quản lý thu nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với hơn 41.800 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Hàng năm có 1,1 triệu lượt giao dịch với trên 5 triệu hồ sơ hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phải tiếp nhận giải quyết, trả kết quả. 

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 2981/UBND-VX, giao sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện giao dịch điện tử về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Theo đó, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Chính phủ và chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu về giảm thủ tục hành chính đối với lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, UBND thành phố giao Bảo hiểm Xã hội thành phố là cơ quan thường trực, giúp UBND thành phố chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện việc thu, nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bằng hình thức giao dịch điện tử.

Cùng với đó, chủ trì tổ chức rà soát, phân loại các quy trình, thủ tục thực hiện giao dịch về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để xây dựng lộ trình triển khai cụ thể về thực hiện giao dịch điện tử trên địa bàn thành phố. Phối hợp với các cấp, các ngành, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tổ chức triển khai việc thu, nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bằng hình thức giao dịch điện tử, thời gian thực hiện từ 1/1/2015, nhằm cắt giảm 1/3 số lần và giảm 50% số giờ thực hiện thu, nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế so với hiện nay, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh.
 
Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan có văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về quy trình, thủ tục hồ sơ thực hiện việc thu, nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bằng hình thức giao dịch điện tử. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, 1 năm, chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn thể và đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động…
 
(T.H)