Hạn mức giao đất ở tại Tuyên Quang

Hạn mức đất ở giao cho hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở tại đô thị không quá 120 m2; hạn mức đất ở giao cho hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở tại nông thôn.

Ảnh minh họa. Ảnh minh họa.

Đây là nội dung tại quy định về hạn mức giao đất ở và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở và quy định về hạn mức công nhận đất ở đối với một số trường hợp được UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành.

Theo đó, trường hợp vị trí đất tiếp với trục đường giao thông chính (đường quốc lộ, tỉnh lộ); đất tại khu du lịch, khu thương mại, khu công nghiệp, khu trung tâm xã hoặc cụm xã theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt: không quá 200 m2. Trường hợp vị trí đất tại các khu dân cư, điểm dân cư nông thôn khác: không quá 400 m2.

Hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất ở có vườn ao được hình thành từ 18/12/1980 đến trước ngày 01/7/2004 và người đang sử dụng có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai mà trong giấy tờ đó không ghi rõ diện tích đất ở: Trường hợp hộ gia đình có từ một đến bốn nhân khẩu thì diện tích đất ở được công nhận bằng hạn mức giao đất ở mới (đô thị: 120 m2; nông thôn: 200 m2 - 400m2); Trường hợp hộ gia đình có trên bốn nhân khẩu thì từ nhân khẩu thứ năm trở lên cứ mỗi khẩu tăng thêm được tính thêm diện tích đất ở bằng ¼ hạn mức công nhận đất ở tương ứng đối với từng khu vực.

Hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất có vườn, ao tại các xã chuyển thành phường hoặc tại các thôn từ xã sát nhập vào phường, thị trấn do điều chỉnh địa giới hành chính sau ngày 15/10/1993 mà người sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất: không quá 200m2 - 400m2. Trường hợp diện tích đất ở thực tế hộ gia đình đang sử dụng nhỏ hơn 120m2 thì diện tích đất ở được công nhận là 120m2, nhưng không vượt quá diện tích thửa đất đang sử dụng. Trường hợp diện tích đất ở thực tế hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng vượt hạn mức quy định mà có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì được công nhận là đất ở theo hiện trạng sử dụng, nhưng hộ gia đình, cá nhân phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

(T.H)