Hợp đồng lao động 3 tháng bắt buộc tham gia BHXH

Luật Bảo hiểm xã hội 2014 vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8 - QH khóa XIII có thêm nhiều điểm mới.
Hợp đồng lao động 3 tháng bắt buộc tham gia BHXH

Theo đó, từ ngày 01/01/2018, Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Đồng thời, Người lao động là công dân nước ngoài vào Việt Nam làm việc có Giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề theo quy định được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Ngoài ra, Luật còn bổ sung một số đối tượng mới phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc từ 01/01/2016.

(T.H)