Huớng dẫn cấp tài khoản đăng nhập Phần mềm Quản lý tài sản

Để có cơ sở phân cấp cập nhật dữ liệu vào Phần mềm Quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn, Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi các địa phương hướng dẫn thực hiện cấp tài khoản đăng nhập Phần mềm Quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Việc phân cấp đăng nhập dữ liệu về công trình vào Phần mềm được thực hiện theo một trong hai phương án:

Phương án 1: Phân cấp việc đăng nhập dữ liệu cho Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. Theo phương án này, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn được cấp tài khoản để đăng nhập vào Phần mềm. Căn cứ vào báo cáo kê khai của đơn vị trực tiếp quản lý công trình gửi, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Tài chính thực hiện xác nhận và cập nhật dữ liệu.

Phương án 2: Phân cấp việc đăng nhập dữ liệu cho đơn vị trực tiếp quản lý công trình. Theo phương án này, cả đơn vị được giao trực tiếp quản lý công trình và Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn đều được cấp tài khoản (mỗi cơ quan 01 tài khoản) để đăng nhập vào Phần mềm. Tài khoản của đơn vị trực tiếp quản lý công trình có chức năng nhập dữ liệu; tài khoản của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn có chức năng xem dữ liệu và kết xuất báo cáo phục vụ công tác quản lý. Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị, cơ quan có liên quan thực hiện.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao Sở Tài chính căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để quyết định việc phân cấp đăng nhập dữ liệu về công trình nước sạch nông thôn tập trung cho Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn hoặc các đơn vị trực tiếp quản lý công trình; đồng thời có văn bản gửi Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) để cấp tài khoản đăng nhập.

(T.H)