Hướng dẫn chứng từ xác định chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN

Ngày 19/9/2014, Thủ tướng Chính phủ có ban hành Quyết định số 53/2014/QĐ-TTg về việc thí điểm cơ chế tài chính đối với Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính quy định nguồn kinh phí giao tự chủ cho Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm. 

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Tại điểm b Khoản 1 Điều 2 Quyết định số53/2014/QĐ-TTg có nêu: Khoản đóng góp từ các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhằm tăng cường công tác quản lý, giám sát thị trường bảo hiểm... Khoản đóng góp này được hạch toán vào chi phí hợp lệ của các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm.”

Tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp như sau: Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật. Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Đồng thời chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ theo hướng dẫn nêu trên, tại công văn số 1713/BTC-TCT gửi cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Tài chính cho biết, từ ngày 01/01/2015 đến hết năm 2019, các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm có các khoản đóng góp trực tiếp cho Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính thì khoản đóng góp này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Chứng từ để tính vào chi phí được trừ là: Phiếu chi của doanh nghiệp bảo hiểm; Phiếu thu của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm; Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với các khoản chi có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên theo quy định.

Trường hợp Luật phí, lệ phí ban hành có quy định khác thì thực hiện theo quy định tại Luật phí, lệ phí.

(T.H)