Hướng dẫn xếp loại doanh nghiệp bảo hiểm

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 195/2014/TT-BTC hướng dẫn việc đánh giá, xếp loại doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp chuyên kinh doanh bảo hiểm sức khỏe, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được cấp phép thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Thông tư đưa ra nhằm giúp doanh nghiệp bảo hiểm đánh giá, xếp loại và chủ động thực hiện các biện pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực tài chính, chất lượng quản trị doanh nghiệp và quản trị rủi ro.

Bộ Tài chính sẽ giám sát việc doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện các nội dung nêu trên và thực hiện các biện pháp phù hợp nhằm đảm bảo doanh nghiệp bảo hiểm và thị trường bảo hiểm hoạt động an toàn, lành mạnh và ổn định.

4 nhóm chỉ tiêu giám sát

Thông tư quy định, việc phân loại DNBH sẽ được xem xét dựa trên 4 nhóm chỉ tiêu giám sát gồm: Nhóm chỉ tiêu đánh giá về khả năng thanh toán, dự phòng nghiệp vụ và hiệu quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm; nhóm chỉ tiêu đánh giá về hoạt động nghiệp vụ bảo hiểm; nhóm chỉ tiêu đánh giá về vốn, chất lượng tài sản và đầu tư tài chính; nhóm chỉ tiêu đánh giá về quản trị doanh nghiệp và minh bạch thông tin.

Đối với từng nhóm chỉ tiêu, Bộ Tài chính quy định cụ thể biên độ và cách tính điểm đánh giá cụ thể cho các DNBH. Căn cứ kết quả đánh giá, tính toán các chỉ tiêu giám sát, cơ quan quản lý sẽ phân loại DNBH thành 4 nhóm.

Cụ thể, 4 nhóm đối với DNBH phi nhân thọ là: Doanh nghiệp đảm bảo khả năng thanh toán, có lãi hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc trong 2 năm liên tục; doanh nghiệp đảm bảo khả năng thanh toán, không có lãi hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc trong 2 năm liên tục; doanh nghiệp có nguy cơ không đảm bảo khả năng thanh toán; doanh nghiệp mất khả năng thanh toán, bị đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt.

DNBH nhân thọ cũng được xếp loại theo 4 nhóm là: Doanh nghiệp đảm bảo khả năng thanh toán; doanh nghiệp không thực hiện xếp loại nhóm 2 theo quy định; doanh nghiệp có nguy cơ không đảm bảo khả năng thanh toán; doanh nghiệp mất khả năng thanh toán, bị đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt.

Chủ động thực hiện các biện pháp

Căn cứ vào kết quả phân nhóm nêu trên, Bộ Tài chính sẽ có biện pháp quản lý, giám sát đối với từng khối DNBH.

Cụ thể, các DNBH được xếp vào nhóm 1 sẽ được khuyến khích mở rộng nội dung, phạm vi và địa bàn hoạt động; thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm biên độ, điểm tối đa (nếu có) của từng chỉ tiêu; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ; rà soát mạng lưới và bộ máy tổ chức hoạt động; cho phép mở rộng nội dung, phạm vi và địa bàn hoạt động trên cơ sở đảm bảo hiệu quả, cạnh tranh lành mạnh...

Đối với các DNBH xếp nhóm 2, Bộ Tài chính sẽ cảnh báo về thực trạng doanh nghiệp; tăng vốn điều lệ (nếu cần); rà soát tính hiệu quả, an toàn và thanh khoản của các tài sản đầu tư để tái cơ cấu hoạt động đầu tư cho phù hợp; rà soát và sửa đổi bổ sung quy tắc, điều khoản, biểu phí sản phẩm bảo hiểm nhằm đảm bảo an toàn tài chính của doanh nghiệp và quyền lợi của khách hàng; điều chỉnh chương trình tái bảo hiểm (nếu cần)...

Đối với các DNBH thuộc nhóm nguy cơ không đảm bảo khả năng thanh toán, Bộ Tài chính sẽ các biện pháp theo quy định tại Điều 80 Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Trong trường hợp DNBH bị xếp vào nhóm bị đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt, Bộ Tài chính sẽ thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động, dù là DNBH nhân thọ hay phí nhân thọ, theo quy định tại điểm e Khoản 1 Điều 68 Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2015 và thay thế Quyết định số 153/2003/QĐ-BTC ngày 22/9/2003 của Bộ Tài chính về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu giám sát doanh nghiệp bảo hiểm.

(T.H)