Hướng dẫn xứ lý hóa đơn GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài

Bộ Tài chính vừa có văn bản số 6421/BTC-TCT, hướng dẫn thực hiện việc hoàn thuế trong trường hợp sử dụng hóa đơn GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu ra nước ngoài.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ nhưng chưa nắm bắt kịp thời thay đổi tại Thông tư 153/2010/TT- BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ nên vẫn xuất hóa đơn GTGT thay vì phải xuất hóa đơn xuất khẩu, được xử lý theo hướng: Nếu cơ quan Thuế chưa công bố quyết định thanh tra, kiểm tra thuế tại doanh nghiệp thì doanh nghiệp thực hiện hủy hóa đơn GTGT đã xuất, đồng thời lập lại hóa đơn xuất khẩu và thực hiện kê khai điều chỉnh bổ sung theo quy định.

Nếu cơ quan Thuế đã công bố quyết định thanh tra, kiểm tra thuế tại doanh nghiệp thì đề nghị Cục Thuế kiểm tra cụ thể, nếu thực tế hàng hóa dịch vụ của doanh nghiệp đã thực xuất khẩu, hồ sơ của doanh nghiệp đáp ứng được đầy đủ các điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào đối với hàng xuất khẩu theo quy định; riêng hóa đơn doanh nghiệp vẫn xuất hóa đơn GTGT thay vì phải xuất hóa đơn xuất khẩu, hóa đơn vẫn còn lưu tại quyển.

Đồng thời tại kỳ hoàn thuế doanh nghiệp đã thực hiện hạch toán kế toán doanh thu chi phí của hàng xuất khẩu trong sổ kế toán có hóa đơn bán hàng xuất khẩu, tờ khai hải quan, Invoice, chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo quy định thì xem xét để doanh nghiệp kê khai, khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào tương ứng với lô hàng xuất khẩu.

Bộ Tài chính yêu cầu cơ quan Thuế địa phương thực hiện việc hướng dẫn, tuyên truyền hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện xuất hóa đơn theo đúng quy định này.

(PV)