Lấy ý kiến việc quản lý, sử dụng và khai thác Phần mềm Quản lý tài sản

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác Phần mềm Quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo Dự thảo, đối tượng áp dụng Thông tư này là Bộ Tài chính; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài chính; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao quản lý công trình và các đối tượng khác liên quan đến việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

Dự thảo nghiêm cấm các hành vi cố ý hủy hoại làm hư hỏng Phần mềm và cơ sở dữ liệu tài sản nhà nước là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung; Cố ý truy cập không đúng quy định, làm sai lệch thông tin số liệu tại cơ sở dữ liệu. Đồng thời, cấm phát tán thông tin về tài khoản và mật khẩu truy cập Phần mềm làm sai lệch thông tin hoặc gây tác động xấu đến hoạt động của cơ sở dữ liệu.

Dự thảo cũng quy định cụ thể về định danh mã đơn vị trong Phần mềm. Theo đó, ,mã đơn vị trong Phần mềm là mã quan hệ với ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính cấp và quản lý tại danh mục dùng chung, đã được chuyển đổi tương ứng để sử dụng làm mã đơn vị của Phần mềm này.

Trường hợp đơn vị là doanh nghiệp hoặc tổ chức, cá nhân không có mã quan hệ với ngân sách nhà nước, thì sử dụng mã số thuế để định danh và gán mã đơn vị cho phù hợp.

Việc định danh và gán mã đơn vị do cán bộ quản trị Phần mềm thực hiện theo hướng dẫn tại tài liệu hướng dẫn sử dụng Phần mềm quản lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung ban hành tháng 7 năm 2014.

Cơ sở dữ liệu về công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung là một bộ phận của Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước. Thông tin trong Cơ sở dữ liệu về công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung có giá trị pháp lý như hồ sơ dạng giấy.

Dự thảo quy định thông tin trong Cơ sở dữ liệu về công trình được sử dụng làm cơ sở cho việc lập dự toán, xét duyệt quyết toán, kiểm tra, kiểm toán, thanh tra việc đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa, điều chuyển, cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng, thanh lý công trình và thực hiện báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định của pháp luật.

(T.H)