Một số chính sách tài chính có hiệu lực từ tháng 8/2014

Từ 1/8, nhiều chính sách tài chính mới có hiệu lực như hướng dẫn thu tiền sử dụng đất; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; quy định mới về thuế TNDN; Biểu thuế GTGT hàng NK; cơ cấu vốn trong DNNN; chế độ cung cấp thông tin dự án vay vốn được cấp bảo lãnh của Chính phủ…

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Nâng mức chi được trừ cho chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại... lên 15%

Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 02/8/2014. Một số điểm mới nổi bật quy định tại Thông tư như:

Các khoản chi liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì mới được xác định là các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Nâng mức chi được trừ cho chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại; chi tiếp tân, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí; chi cho, biếu, tặng hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.… từ 10% trên tổng số chi được trừ lên thành 15%.

Thông tư cũng bỏ quy định phải thông báo định mức chính của những sản phẩm chủ yếu của doanh nghiệp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 3 tháng đầu năm hoặc 3 tháng kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh (đối với doanh nghiệp mới thành lập hoặc bắt đầu sản xuất những sản phẩm mới).

Thông tư có hiệu lực từ ngày 2/8/2014.

Bãi bỏ quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo

Thông tư 74/2014/TT-BTC Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30/7/2009 của Bộ Tài chính bãi bỏ quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/8/2014.

Phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng

Thông tư 75/2014/TT-BTC, số phí thẩm tra phải nộp được xác định theo công thức sau:

Số phí thẩm tra phải nộp = Chi phí xây dựng x Mức thu

Trong đó:

+ Chi phí xây dựng: Là chi phí xây dựng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng trong dự toán công trình hoặc dự toán gói thầu được duyệt.

+ Mức thu: Được quy định tại các Phụ lục kèm theo Biểu mức phí ban hành kèm theo Thông tư này
Thông tư cũng quy định chi tiết việc xác định số phí trong một số trường hợp như: Công trình có Chi phí xây dựng nằm giữa các Chi phí xây dựng đã quy định mức thu cụ thể trong Biểu mức phí (ban hành kèm theo Thông tư); Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng, tổ chức tư vấn hoặc cá nhân cùng thực hiện thẩm tra đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước; Cơ quan thuê hoặc chỉ định tổ chức tư vấn, cá nhân thực hiện toàn bộ công việc thẩm tra.     
 
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/08/2014.
 
Hướng dẫn về việc thu tiền sử dụng đất

Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất. Thông tư hướng dẫn về việc xác định và trình tự, thủ tục xác định, thu nộp tiền sử dụng đất; miễn, giảm tiền sử dụng đất; ghi nợ, thanh toán nợ tiền sử dụng đất; xử lý chuyển tiếp một số vấn đề phát sinh khi Thông tư có hiệu lực thi hành

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2014 và bãi bỏ Thông tư số 117/2004/TT-BTC, Thông tư số70/2006/TT-BTC, Thông tư số 93/2011/TT-BTC .
 
Thông tư này có hiệu lực từ 01/8/2014.
 
Hướng dẫn về việc thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
 
Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước như: việc xác định và trình tự, thủ tục xác định, thu nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước; miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước và xử lý chuyển tiếp và một số vấn đề cụ thể

Thông tư thay thế Thông tư số 120/2005/TT-BTC, Thông tư số 141/2007/TT-BTC, Thông tư số 94/2011/TT-BTC .
 
Thông tư này có hiệu lực từ 01/8/2014.

Áp dụng Biểu thuế GTGT mới

Theo Thông tư 83/2014/TT-BTC đối với hàng hoá ở khâu nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng theo Danh mục hàng hoá NK VN ban hành bởi Thông tư 156/2011/TT-BTC.

Theo đó, biểu thuế trên áp dụng cho các mã hàng 08 chữ số theo Danh mục; các mặt hàng thuộc nhóm 04 chữ số được nêu tên cụ thể tại mục “Riêng”  thì áp dụng mức thuế suất GTGT tại mục “Riêng”.

Trường hợp hàng hoá là đối tượng không chịu thuế hoặc chịu mức thuế suất 5% hoặc 10% theo Luật thuế GTGT và các VB hướng dẫn khác thì thực hiện theo quy định của các văn bản đó. Trừ hàng hoá là sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ hải sản; thiết bị, dụng cụ y tế thì thực hiện theo Thông tư này.

Thông tư 81 có hiệu lực từ ngày 10/8/2014.

Thực hiện chế độ cung cấp thông tin, báo cáo

Theo Thông tư 81/2014/TT-BTC, các chương trình, dự án vay vốn được Chính phủ bảo lãnh phải thực hiện chế độ cung cấp thông tin, báo cáo theo quy định. Việc báo cáo được thực hiện định kỳ hoặc đột xuất cho BTC, đồng thời phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin cung cấp.

Các hình thức cung cấp thông tin, báo cáo bao gồm: thông tin trước khi cấp bảo lãnh, báo cáo phát hành trái phiếu theo đợt, báo cáo định kỳ trong khi đang bảo lãnh, báo cáo đột xuất.

Trường hợp vi phạm các quy định về chế độ cung cấp thông tin, báo cáo 3 lần liên tiếp, BTC yêu cầu Công ty mẹ, cổ đông chính kiểm tra tình hình của Người được bảo lãnh

Trường hợp Người được bảo lãnh tiếp tục vi phạm, BTC đề nghị Thủ tướng không xem xét cấp bảo lãnh cho các dự án khác của DN.

Thông tư 81 có hiệu lực từ ngày 10/8/2014.

Hướng dẫn quản lý vốn đầu tư từ NSNN thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng

Thông tư 85/2014/TT-BTC quy định, để phục vụ cho công tác quản lý và kiểm soát thanh toán, các Bộ, ngành và các địa phương giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển cho từng dự án, đảm bảo nguyên tắc:

Đối với vốn đầu tư từ ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư cho các dự án bảo vệ và phát triển rừng, phải đảm bảo đủ các thủ tục đầu tư dự án theo quy định; các dự án khởi công mới, dự án điều chỉnh tổng mức đầu tư thuộc địa phương quản lý có tổng mức đầu tư từ 15 tỷ đồng trở lên phải được Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Tài chính thẩm định nguồn vốn, đối với dự án có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng do các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là các địa phương) thực hiện thẩm định nguồn vốn theo đúng quy định hiện hành;

Đối với vốn đầu tư từ ngân sách địa phương để thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng thực hiện theo chính sách chung đảm bảo theo quy định hiện hành, các địa phương thực hiện thẩm định nguồn vốn trước khi phê duyệt dự án theo đúng quy định hiện hành.

Thông tư 85 có hiệu lực từ ngày 15/8/ 2014.

Hướng dẫn thực hiện Thuế GTGT theo Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu VN

Thông tư 83/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa ở khâu nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam theo danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam.

Biểu thuế giá trị gia tăng ban hành kèm theo Thông tư này gồm:

- Danh mục Biểu thuế giá trị gia tăng được chi tiết theo mã hàng 08 chữ số, mô tả hàng hoá theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính và có chi tiết thêm mục “Riêng” với mô tả đặc tính hàng hoá theo đúng tên của hàng hoá thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng quy định tại Luật thuế giá trị gia tăng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng (sau đây gọi là Luật thuế giá trị gia tăng) và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng.

- Thuế suất thuế giá trị gia tăng

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/8/2014.

Sửa đổi bổ sung danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan

Thông tư 80/2014/TT-BTC bổ sung mức thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch của mặt hàng thuốc lá lá chưa chế biến; phế liệu thuốc lá loại Burley thuộc mã hàng 2401. 10. 40 quy định tại Thông tư số 111/2012/TT-BTC ngày 04/7/2012 của Bộ Tài chính Ban hành Danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan.

Các tờ khai hải quan đăng ký trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch là 80% đã quy định tại Thông tư số 188/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 7/8/2014.

(T.H - tổng hợp)