Mức phí đấu giá và phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Nam Định

Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định vừa ban hành Nghị quyết số 21/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 về mức thu phí đấu giá và phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Nghị quyết nêu rõ, mức thu phí đấu giá với người có tài sản đấu giá trong trường hợp đấu giá tài sản thành công thì mức thu phí được tính trên giá trị tài sản bán được của một cuộc bán đấu giá.

Với tài sản dưới 50 triệu đồng thì mức thu bằng 5% giá trị tài sản bán được, tài sản từ 50 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng đồng mức thu là 2,5 triệu đồng cộng 1,5% giá trị tài sản bán được vượt 50 triệu đồng; tài sản từ 1 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng mức thu là 16,75 triệu đồng cộng 0,2% giá trị tài sản bán được vượt 1 tỷ đồng, tài sản trên 10 tỷ đồng đến dưới 20 tỷ đồng mức thu là 34,57 triệu đồng cộng 0,15% giá trị tài sản bán được vượt 10 tỷ đồng; đối với tài sản trên 20 tỷ đồng thì mức thu là 49,75 triệu cộng với 0,1% giá trị tài sản bán vượt 20 tỷ đồng.

Tổng số phí không quá 300 triệu đồng/cuộc đấu giá. Trường hợp bán đấu giá tài sản không thành thì trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, người có tài sản bán đấu giá, cơ quan thi hành án, cơ quan tài chính thanh toán cho tổ chức bán đấu giá tài sản, Hội đồng bán đấu giá tài sản các chi phí thực tế, hợp lý quy định tại Điều 43 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP, trừ trường hợp các bên có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định khác.

(T.H)