Niềm tin kinh doanh của DN Châu Âu tại Việt Nam tăng nhẹ trong quý 2

Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) vừa công bố kết quả khảo sát Chỉ số môi trường kinh doanh (BCI) quý 2//2015, với thông tin khá lạc quan khi hầu hết các DN châu Âu đều bày tỏ niềm tin tăng đầu tư vào Việt Nam trong tương lai.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Kết quả của khảo sát hàng quý lần thứ 18 về chỉ số môi trường kinh doanh, thực hiện vào tháng 7 năm 2015, cho thấy niềm tin kinh doanh, triển vọng và kỳ vọng vào tương lai của doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam tăng nhẹ so với quý trước.

Trong quý 2 năm 2015 chỉ số tăng đạt mức 77, tăng từ mức 75 quý trước. Kết quả này cho thấy xu hướng tăng ổn định từ hai quý trước được hình thành, các doanh nghiệp Châu Âu tham gia khảo sát thể hiện sự gia tăng niềm tin vào môi trường tại Việt Nam.

Chúng tôi tin rằng kết quả này có liên quan tới việc kết thúc Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (VN-EU FTA)”, ông Michael Behrens, Phó Chủ tịch EuroCham nhận xét.

Nhiều nhận định tích cực

Khi được hỏi doanh nghiệp nhận định như thế nào về tổng quan môi trường kinh doanh, 57% trả lời “tốt”, chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng số phản hồi, tăng đáng kể so với 45% của quý trước. Lớn thứ hai là các doanh nghiệp phản hồi “trung bình”, chiếm 27% (giảm nhẹ so với 31% quý trước). “xuất sắc”, “không tốt ”, “rất xấu” chỉ ở mức một con số, lần lượt là 6%, 8% và 3%.

Về triển vọng tích cực vào môi trường kinh doanh tương lai, phần lớn phản hồi, cũng như quý trước, tiếp tục nhận định triển vọng kinh doanh là: “tích cực” nhưng số lượng thì giảm từ 57% còn 55% quý này. Nhóm thứ hai, chiếm 27% phản hồi “trung bình” (giảm so với 30% quý trước). Số lượng phản hồi còn lại bao gồm 8% kì vọng môi trường kinh doanh sẽ “xuất sắc” và 8% kỳ vọng “Xấu”, 1% nhận định “Rất xấu”.

52% phản hồi mong đợi triển vọng kinh tế vĩ mô ổn định và phát triển, giảm so với 63% của quý trước. Số lượng doanh nghiệp nhận đình tình hình “không thay đổi” tăng từ 25% lên 33%. Số lượng doanh nghiệp nhận định môi trường kinh tế vĩ mô tiếp tục “suy thoái” tăng nhẹ từ 12% lên 14%.

2/3 số lượng doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết tỷ lệ lạm phát sẽ ảnh hưởng nhẹ đến việc kinh doanh của họ trong những tháng sáp tới và 19% (gần 1/5) lo ngại tỷ lệ lạm phát ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh. 15% còn lại cho rằng không có ảnh hưởng đáng kể do tỷ lệ lạm phát gây ra.

Các doanh nghiệp tham gia khảo sát cho rằng 6 tháng tới tỷ lệ lạm phát sẽ giảm. Theo dự đoán của các doanh nghiệp, tỷ lệ lạm phát còn 3.4% so với 5.25% quý trước.

Tham gia khảo sát về kế hoạch nhân sự, 48% doanh nghiệp (chiếm tỷ lệ lớn nhất) cho biết họ dự định tăng nhẹ số lượng nhân viên, trong khi đó 35% doanh nghiệp cho biết họ sẽ duy trì số lượng hiện tại.

Kết quả khảo sát kế hoạch nhân sự phản ánh đúng kế hoạch đầu tư trung hạn của các doanh nghiệp. Đa số doanh nghiệp (chiếm 41%) tham gia khảo sát cho biết họ dự định tăng nhẹ đầu tư vào Việt Nam. Sau đó, là số lượng doanh nghiệp có kế hoạch duy trì mức đầu tư hiện tại, chiếm 39%.

Chiếm tỷ lệ lớn nhất (55%) là doanh nghiệp tham gia khảo sát kì vọng số lượng đơn hàng/doanh thu tăng nhẹ. 21% doanh nghiệp dự đoán số lượng đơn hàng/doanh thu sẽ không thay đổi.

Các doanh nghiệp tham gia khảo sát đến từ các ngành nghề khác nhau, với số lượng nhân viên dao động từ 50 đến 500 nhân viên. Đa số doanh nghiệp phản hồi thuộc ngành dịch vụ, kế đến là sản xuất.

Vấn đề nóng: Chất lượng đường truyền Internet

Theo sát chủ đề tốc độ và sự ổn định của đường truyền Internet trong thời guan vừa qua, khảo sát quý này đề cập đến chủ đề chất lượng đường truyền Internet qua 4 câu hỏi cho các doanh nghiệp.

Khi được khảo sát “chất lượng Internet ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động kinh doanh”, đa số doanh nghiệp (chiếm 47%) phản hồi rằng hoạt động của họ bị “ảnh hưởng đáng kể”. Kế đến là nhóm doanh nghiệp phản hồi hoat động của họ bị “ảnh hưởng phần nào”. Chỉ 2% cho biết không gặp phải gián đoạn. 13% cho biết “không đáng kể” và 8% phản hồi “ảnh hưởng nghiêm trọng”. 
Khi khảo sát “chất lượng Internet ảnh hưởng như thế nào đến hộ gia đình/phi kinh doanh?”, kết quả tương tự với đa số phản hồi là 42% “Chậm đáng kể”. Nhóm thứ hai, 33% doanh nghiệp phản hồi “mất kết nối”, tiếp theo đó là 17% phản hồi “ảnh hưởng phần nào”. 8% cho biết, vấn đề Internet không đáng kể và 1% cho biết “không có gián đoạn”. 

Khi khảo sát đánh giá của doanh nghiêp về giá dịch vụ Internet tại Việt Nam so với các thị trường khác, 49% số doanh nghiệp cho rằng “hợp lý”, chiếm tỷ lệ lớn nhất. Chiếm tỷ lệ thứ hai, 30% doanh nghiệp nhận định “giá cả phải chăng”. 5% cho rằng “đắt đỏ”.

Khi được hỏi “doanh nghiệp có sẵn sàng chi trả cao hơn cho chất lượng Internet tốt hơn?”, phần lớn doanh nghiệp (chiếm 72%) phản hồi họ sẵn sàng trả phí cao hơn nếu tốc độ Internet nhanh hơn và không bị gián đoạn, trong khi 20% doanh nghiệp cho biết họ không muốn trả phí cao hơn mức hiện tại. 8% doanh nghiệp phản hồi họ sẵn sàng trả phí cao hơn cho cùng tốc độ Internet nhưng không bị gián đoạn.

(T.Hằng)