Nộp hồ sơ BHXH điện tử cả ngày lễ, tết

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa ban hành Quyết định 528/QĐ-BHXH quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

Nộp hồ sơ BHXH điện tử cả ngày lễ, tết

Các đơn vị nộp hồ sơ BHXH điện tử vào 7 ngày trong tuần bao gồm cả ngày nghỉ (thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ, ngày Tết)  từ 0 giờ đến 24 giờ cùng ngày.

Hồ sơ hợp pháp, hợp lệ, Hệ thống quản lý thông tin tự động gửi thông báo xác nhận nộp hồ sơ BHXH điện tử đến tài khoản giao dịch của đơn vị trong vòng 2 giờ kể từ khi nhận được hồ sơ.

Tổ thu/Phòng Quản lý thu có trách nhiệm giải quyết theo quy định đối với từng loại hồ sơ đúng, đồng thời thông báo cho đơn vị hoàn chỉnh hồ sơ trong trường hợp hồ sơ không đúng, không đủ điều kiện.

Kèm theo Quyết định này là các biểu mẫu phục vụ cho giao dịch BHXH điện tử.

Tổ chức I-VAN có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định tại Quyết định số08/2015/QĐ-TTg các cam kết tại Hợp đồng đã ký với cơ quan BHXH và các quy định về giao dịch điện tử có liên quan tại Văn bản này.

BHXH tỉnh, BHXH huyện tổ chức thực hiện giao dịch điện tử với đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định tại Văn bản này; phân công nhiệm vụ, tổ chức thực hiện nghiệp vụ thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Quyết định số 1111/QĐ-BHXH Quyết định số 1018/QĐ-BHXH. Đồng thời, đảm bảo về công nghệ thông tin trong thực hiện giao dịch điện tử theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam. Tổ chức thực hiện tốt công tác hậu kiểm; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra, thanh tra nhằm phát hiện, ngăn chặn, hạn chế rủi ro và xử lý kịp thời các hành vi cố tình vi phạm để trục lợi.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2015.

(T.H)