NSNN sẽ hỗ trợ 100% lãi suất vay để mua thóc, gạo tạm trữ

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 65/2014/TT-BTC, hướng dẫn việc NSNN hỗ trợ lãi suất tiền vay mua thóc, gạo tạm trữ vụ Đông Xuân 2013 - 2014 cho các thương nhân.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, kể từ ngày 19/5/2014, NSNN sẽ hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay tại ngân hàng thương mại cho các thương nhân thuộc đối tượng theo quy định tại Thông tư này để mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2013 - 2014 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 373a/QĐ-TTg.

Việc hỗ trợ lãi suất tiền vay mua thóc, gạo tạm trữ chỉ thực hiện đối với các khoản vay từ ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ định theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Quyết định số 373a/QĐ-TTg.

Trường hợp thương nhân mua thóc, gạo tạm trữ bằng nguồn vốn khác, không phải bằng nguồn vay ngân hàng thương mại theo quy định tại Quyết định này và hướng dẫn của Ngân hàng nhà nước Việt Nam thì sẽ không được NSNN hỗ trợ. Các khoản vay được hỗ trợ lãi suất là các khoản vay trả nợ trước và trong hạn tại thời điểm hỗ trợ lãi suất, không thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay quá hạn.

Số lượng thóc, gạo được hỗ trợ lãi suất cho từng thương nhân theo số lượng thóc, gạo thực tế thương nhân mua tạm trữ nhưng không được vượt quá số lượng quy định tại các văn bản phân giao chỉ tiêu mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2013 - 2014 của Hiệp hội Lương thực Việt Nam và đảm bảo tổng số thóc, gạo mua tạm trữ không được vượt quá 1 triệu tấn quy gạo theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 373a/QĐ-TTg.

Thời gian được hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng là thời gian tạm trữ thực tế tính từ ngày 20/3/2014 (đối với lượng thóc, gạo mua tạm trữ từ ngày 15/3/2014 đến hết ngày 19/3/2014) hoặc từ thời điểm mua (đối với lượng thóc, gạo mua tạm trữ từ ngày 20/3/2014 đến hết ngày 30/4/2014) đến thời điểm bán thóc, gạo tạm trữ nhưng không quá thời hạn ngày 20/7/2014.

Lãi suất hỗ trợ là lãi suất các thương nhân vay ngân hàng theo Hợp đồng tín dụng nhưng tối đa không vượt quá 7%/năm theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Quyết định số 373a/QĐ-TTg và hướng dẫn của Ngân hàng nhà nước. Khoản hỗ trợ lãi tiền vay ngân hàng từ NSNN đối với số thóc, gạo mua tạm trữ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ được hạch toán vào khoản thu nhập khác trong kỳ của thương nhân và chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành.

(PV)