Phí thẩm định đủ điều kiện kinh doanh thẩm định giá

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 155/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo Thông tư,  các doanh nghiệp khi nộp hồ sơ thẩm định điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá phải nộp mức phí như sau:

- Thẩm định để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh là 4.000.000 đồng/lần;

- Thẩm định để cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh là 2.000.000 đồng/lần.

Mức thu lệ phí cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh là 200.000 đồng/Giấy chứng nhận.

Phí thẩm định điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, cơ quan thu được để lại 75% số phí thu được để trang trải chi phí cho công tác tổ chức thu phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí. Số tiền phí còn lại (25%), cơ quan thu phải nộp vào ngân sách nhà nước theo chương, mục, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Lệ phí cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, cơ quan thu lệ phí phải nộp 100% số lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, mục, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 12 năm 2014.

(T.H)