Phương pháp định giá và quản lý dịch vụ công ích trong lĩnh vực đường sắt

(eFinance Online) - Liên Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGTVT-BTC hướng dẫn về phương pháp định giá và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường sắt quốc gia thực hiện theo phương thức đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp có liên quan thực hiện việc sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường sắt quốc gia thực hiện theo phương thức đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan không thuộc đối tượng trên được vận dụng quy định của Thông tư này để xây dựng dự toán gói thầu, đồng thời thực hiện theo các quy định của pháp luật về đấu thầu trong trường hợp đấu thầu cung cấp dịch vụ bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt. Đối với trường hợp đấu thầu sửa chữa định kỳ kết cấu hạ tầng đường sắt thực hiện theo quy định của Bộ Xây dựng về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

Thông tư liên tịch bổ sung quy định về cách xác định chi phí ngoài đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong quản lý, bảo trì đường sắt quốc gia sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương như sau:

- Chi phí quản lý dự án: Là chi phí cho công tác quản lý của đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý đặt hàng, giao kế hoạch sản phẩm, dịch vụ công ích;

Chi phí này được xác định theo tỷ lệ phần trăm (%) so với tổng kinh phí bảo dưỡng đường sắt quốc gia được giao trong dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm.

- Chi phí khác trong công tác bảo trì gồm: Chi phí quan trắc, kiểm định, kiểm tra, thẩm tra, thẩm định, tư vấn lập dự án, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, kiểm toán, quyết toán, tư vấn khác.

Ngoài ra, việc quyết định chi phí ngoài đơn giá, đơn giá hoặc giá sản phẩm, dịch vụ công ích thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải và không được ủy quyền cho các cơ quan, tổ chức khác.

Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGTVT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/7/2016 và thay thế Thông tư liên tịch 76/2011/TTLT-BTC-BGTVT.

(PV)