Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất tỉnh Kon Tum

UBND tỉnh Kon Tum vừa có Quyết định số 1326/QĐ-UBND ngày 23/12/2014 về việc ban hành Điều lệ về tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Kon Tum.

Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất tỉnh Kon Tum

Theo đó, Quỹ Phát triển đất Kon Tum là tổ chức tài chính nhà nước, trực thuộc UBND tỉnh. Quỹ có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật. Quỹ thực hiện theo cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập có thu tự đảm bảo một phần hoặc đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động.

Quỹ có chức năng nhận vốn từ nguồn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất và huy động các nguồn khác theo quy định để ứng vốn và chi hỗ trợ trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tạo quỹ đất và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
Về cơ cấu tổ chức của Quỹ gồm: Hội đồng quản lý Quỹ, Ban Kiểm soát Quỹ, Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ. Trong đó, các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ, Ban Kiểm soát Quỹ hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm; các thành viên của Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ làm việc theo chế độ chuyên trách.
 
Nguồn vốn hoạt động của Quỹ bao gồm vốn nhà nước cấp và các nguồn vốn khác. Hàng năm, Ngân sách tỉnh trích từ 30% đến 50% từ nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh (sau khi trừ các khoản chi để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các chi phí có liên quan khác) để bổ sung nguồn vốn hoạt động cho Quỹ. Mức trích cụ thể do UBND tỉnh quyết định căn cứ vào dự toán ngân sách nhà nước được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định. Ngoài ra, Quỹ có các nguồn vốn khác gồm: vốn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ hoặc ủy thác quản lý của các tổ chức quốc tế, tổ chức và cá nhân trong nước và ngoài nước theo chương trình hoặc dự án viện trợ, tài trợ, ủy thác theo quy định của pháp luật.
 
(T.H)