Quy định lại mức doanh thu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 43/2014/TT-BTC, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 126/2008/TT-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ Tài chính, Thông tư số 103/2009/TT-BTC ngày 25/5/2009 của Bộ Tài chính và Thông tư số 151/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 của Bộ Tài chính.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, kể từ ngày 25/5/2014, mức doanh thu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới hàng năm đóng góp vào Quỹ bảo hiểm xe cơ giới là 1% so với mức cũ được quy định tại Thông tư 126 là 2%.

Về chi quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới, Thông tư 43 quy định, chi quản lý Quỹ và chi khác: Mức chi không vượt quá 6% tổng số tiền đóng vào Quỹ hàng năm. So với mức chi cũ được quy định tại Thông tư 103 là không vượt quá 3%.

Thông tư 43 cũng sửa đổi mức chi hỗ trợ nhân đạo không vượt quá 12% tổng số tiền đóng vào Quỹ bảo hiểm xe cơ giới hàng năm so với mức chi cũ được quy định tại Thông tư 151 là 15%.

(PV)