Quy định lập dự toán chi cho nhà, đất của cơ quan ngoại giao

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 37/2015/TT-BTC. Thông tư này quy định việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà, đất phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước theo hình thức hỗ tương và theo hình thức giao sử dụng nhà, đất không phải trả tiền.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Thông tư áp dụng cho Bộ Ngoại giao và các đơn vị được Bộ Ngoại giao giao hoặc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà, đất hỗ tương.

Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý và quyết toán kinh phí hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà, đất hỗ tương thực hiện theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật.

Bên cạnh đó, Thông tư này hướng dẫn thêm một số điểm cho phù hợp với đặc thù của các đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện quản lý nhà, đất hỗ tương như sau:

Thứ nhất, hằng năm, vào thời điểm quy định lập dự toán, Bộ Ngoại giao có trách nhiệm thông báo cho các đơn vị được Bộ Ngoại giao giao hoặc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà, đất hỗ tương về mức giá cho thuê nhà, đất làm căn cứ cho các đơn vị lập dự toán.

Thứ hai, các đơn vị căn cứ diện tích nhà, đất hỗ tương và mức giá cho thuê nhà, đất do Bộ Ngoại giao thông báo lập dự toán kinh phí gửi Bộ Ngoại giao để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và giao dự toán cho Bộ Ngoại giao tổ chức thực hiện.

Thứ ba, sau khi được cấp có thẩm quyền giao dự toán Bộ Ngoại giao dự kiến phương án phân bổ kinh phí gửi về Bộ Tài chính để thẩm tra theo quy định.

Bộ Ngoại giao có trách nhiệm ký hợp đồng với các đơn vị, kèm theo dự toán kinh phí được phân bổ chia theo từng quý. Căn cứ dự toán kinh phí được phân bổ, Bộ Ngoại giao làm thủ tục với Kho bạc Nhà nước để thanh toán kinh phí hàng quý cho các đơn vị. Căn cứ đề nghị của Bộ Ngoại giao, Kho bạc nhà nước có trách nhiệm thanh toán kinh phí kịp thời cho các đơn vị.

Thứ tư, đơn vị nhận được kinh phí thực hiện hạch toán vào doanh thu chung của đơn vị; việc quản lý, sử dụng doanh thu thực hiện theo chế độ quản lý tài chính hiện hành. Bộ Ngoại giao có trách nhiệm tổng hợp quyết toán kinh phí với ngân sách nhà nước theo quy định.

Thứ năm, kinh phí đã bố trí cho nhiệm vụ quản lý nhà, đất hỗ tương cuối năm không phân bổ hết, Bộ Ngoại giao có trách nhiệm hoàn trả ngân sách nhà nước, không sử dụng sang mục đích khác.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/5/2015 và được áp dụng bắt đầu từ năm ngân sách 2015.

(T.H)