Quy định mới trong cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định 09/2015/QĐ-TTg về quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Cơ chế một cửa là cơ chế giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân, bao gồm cả tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của một cơ quan hành chính nhà nước, từ hướng dẫn, tiếp nhận giấy tờ, hồ sơ, giải quyết đến trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước.

Cơ chế một cửa liên thông là cơ chế giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của nhiều cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp hoặc giữa các cấp hành chính từ hướng dẫn, tiếp nhận giấy tờ, hồ sơ, giải quyết đến trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của một cơ quan hành chính nhà nước.

Theo đó, nguyên tắc được đề cao trong cơ chế là: Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ được thực hiện  không quá một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ tại một cơ quan chuyên môn.

Đồng thời quy chế cũng nêu rõ về quy trình cơ chế một cửa, một cửa liên thông qua các khâu tiếp nhận, chuyển, giải quyết, trả kết quả giải quyết hồ sơ.

Kinh phí thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông được sử dụng trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước hàng năm được cấp có thẩm quyền giao theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và từ các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.

(T.H)