Quy định mới việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư 23/2015/TT-BKHCN thay thế cho Thông tư 20, quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, kể từ ngày 1/7/2016, để được phép nhập khẩu vào Việt Nam, các thiết bị cũ phải có tuổi không quá 10 năm và phải được sản xuất theo tiêu chuẩn phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN) hoặc Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) hoặc phù hợp với Tiêu chuẩn của các nước G7 về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Thiết bị đã qua sử dụng khi nhập khẩu phải phù hợp với các yêu cầu về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành, không được phép nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng mà các nước đã công bố loại bỏ do lạc hậu, chất lượng kém, gây ô nhiễm môi trường.

Thông tư cũng không sử dụng tiêu chí chất lượng còn lại so với chất lượng ban đầu, thay vào đó là quy định tiêu chí về áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn khi sản xuất thiết bị. Điều này sẽ giải quyết được những lo ngại rằng quy định như cũ có thể để lọt máy móc, thiết bị đã qua sử dụng từ các nước kém chất lượng nhưng vẫn đáp ứng về thời gian dưới 10 năm.

Ngoài sửa đổi các điều kiện, Thông tư mới cũng đưa ra khá nhiều đối tượng thuộc diện “loại trừ”, không chịu sự quy định của thông tư.

Theo đó, đối với thiết bị đã qua sử dụng thuộc các dự án đầu tư (bao gồm dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng) nếu trong hồ sơ dự án đầu tư có danh mục thiết bị đã qua sử dụng và được cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư thì không phải áp dụng quy định nói trên…

Với các trường hợp yêu cầu về tuổi thiết bị thấp hơn 10 năm, tùy thuộc đặc thù của từng ngành, lĩnh vực được phân công quản lý, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ban hành quy định cần thiết và thông báo cho Bộ Khoa học và Công nghệ biết để thống nhất quản lý.

Trong trường hợp đặc biệt, thiết bị đã qua sử dụng có tuổi thiết bị vượt quá 10 năm nhưng doanh nghiệp cần thiết phải nhập khẩu để bảo đảm duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, căn cứ hồ sơ và kiến nghị của doanh nghiệp, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các Bộ, ngành xem xét, quyết định.

Thông tư 23 cũng nêu rõ các đơn vị, tổ chức giám định các thiết bị công nghệ được phép nhập khẩu vào Việt Nam bao gồm: tổ chức giám định trong nước (đã đăng ký hoạt động theo Luật Thương mại) hoặc tổ chức giám định nước ngoài (đã đăng ký hoạt động theo luật pháp nước sở tại nơi tổ chức giám định đăng ký hoạt động giám định) có chức năng giám định máy móc, thiết bị.

(PV)