Quy định quản lý, sử dụng Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng

(eFinance Online) - Liên Bộ Tài chính - Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông tư liên tịch 70/2016/TTLT-BTC-TTCP quy định việc lập, quản lý, và sử dụng Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Đối tượng áp dụng Thông tư gồm: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng; Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của Luật Tố cáo; Luật Phòng, chống tham nhũng.

Thông tư quy định nguồn kinh phí cho Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng gồm:

- Nguồn từ tài sản được thu hồi qua các vụ, việc liên quan đến tham nhũng:

+ Trường hợp cá nhân giúp thu hồi cho Nhà nước tiền, tài sản có giá trị trên 600 lần mức lương cơ sở.

+ Trường hợp cơ quan, tổ chức giúp thu hồi cho Nhà nước tiền, tài sản có giá trị lớn mà được xét thưởng vượt mức quy định.

- Nguồn ngân sách nhà nước cấp cho Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng do ngân sách trung ương bảo đảm và được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Thanh tra Chính phủ.

- Nguồn đóng góp của cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài cho Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng.

Nội dung chi, mức chi khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-TTCP-BNV ngày 16/3/2015 của Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ.

Nội dung chi, mức chi khen thưởng cho các cơ quan, tổ chức có thành tích trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng theo quy định của Thanh tra Chính phủ.

Thông tư liên tịch 70/2016/TTLT-BTC-TTCP có hiệu lực thi hành từ ngày 24/6/2016.

(PV)