Quy định về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước tại Vĩnh Phúc

UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND quy định về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo Quyết định, đơn giá thuê đất được xác định với mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất là 1%, đơn giá thuê đất hàng năm bằng tỷ lệ phần trăm nhân với giá đất tính thu tiền thuê đất. Đối với đất thuê để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp; sử dụng làm mặt bằng sản xuất kinh doanh của dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư, lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư theo quy định của pháp luật thì đơn giá thuê đất tính bằng 0,5% giá đất theo mục đích sử dụng của UBND tỉnh quy định.

Tại một số vị trí đất thực hiện dự án trong cùng một khu vực, tuyến đường có hệ số sử dụng đất khác với mức bình quân chung của khu vực, tuyến đường thì UBND cấp tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất cao hơn hoặc thấp hơn mức bình quân chung để tính thu tiền thuê đất đối với trường hợp này và quy định cụ thể trong Quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất của tỉnh.

Đối với trường hợp thuê đất có mặt nước thì đơn giá bằng 50% đơn giá thuê của loại đất có vị trí liền kề có cùng mục đích sử dụng. Đơn giá thuê mặt nước của từng dự án cụ thể do Sở Tài chính chủ trì trình UBND tỉnh quyết định trong khung giá quy định tại Điều 7 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Điều 11 Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính.

Trường hợp thuê đất để xây dựng công trình ngầm (kể cả phần diện tích xây dựng công trình ngầm vượt ra ngoài phần diện tích đất trên bề mặt) có thu tiền thuê đất theo quy định của Luật đất đai, nếu thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, đơn giá thuê đất bằng 15% đơn giá thuê đất trên bề mặt với hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm có cùng mục đích sử dụng; nếu thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, đơn giá thuê đất một lần cho cả thời gian thuê bằng 20% đơn giá thuê đất trên bề mặt với hình thức thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê có cùng mục đích sử dụng và thời gian sử dụng đất.

(T.H)