Quy định về giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi NN thu hồi đất tại Bà Rịa - Vũng Tàu

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có Quyết định số 66/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 ban hành quy định về giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi, diêm nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo Quyết định, các trường hợp phương án bồi thường, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi, diêm nghiệp được phê duyệt từ ngày 01/7/2014 về sau thì áp dụng theo quy định ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-UBND. Các trường hợp đã có Quyết định thu hồi đất và đã có phướng án bồi thường, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi, diêm nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai trước ngày 01/7/2014 thì tiếp tục thực hiện theo phương án đã được phê duyệt, không áp dụng lại các quy định tại Quyết định trên.

Trường hợp đã có Quyết định thu hồi đất nhưng chưa có phương án bồi thường, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi, diêm nghiệp được phê duyệt trước ngày 01/7/2014 - đối với dự án thuộc trường hợp thu hồi đất theo quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai 2013, chủ đầu tư đủ điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai - thì tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường cấp huyện căn cứ Quy định này để lập và trình cấp thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi, diêm nghiệp cho các chủ sở hữu tài sản (tổ chức, hộ gia đình, cá nhân).

Đơn giá bồi thường tài sản cụ thể như sau:

Đối với cây lâu năm giá bồi thường cao nhất là đối với cây xoài loại A:  2.352.000 đồng/cây; giá bồi thường giảm dần đối với các cây loại B, C, 03 năm tuổi, 02 năm tuổi, 01 năm tuổi, mới trồng; thấp nhất là đối với cây dâu tằm có chiều cao dưới 1,5m: 4.000 đồng/m2.

Đối với cây ngắn ngày giá bồi thường cao nhất là đối với cây sắn dây: 22.500 đồng/m2; thấp nhất là đối với cây đậu đen, đậu trắng: 2.000đ/m2.

Đối với cây lâm nghiệp giá bồi thường cao nhất là đối với cây dó bầu có đường kính trên 15 cm và đã tác động cấy tạo trầm trong thân: 650.000 đồng/cây; thấp nhất là đối với cây bình bát áp dụng đơn giá bồi thường bằng 30% giá áp dụng đối với cây tràm, bạch đàn.

Đối với cây kiểng giá bồi thường cao nhất là đối với cây dạng thân gỗ có đường kính gốc từ 30 cm trở lên: 400.000 đồng/cây; thấp nhất đối với cây cây mai vàng, mai trắng có đường kính gốc dưới 1cm: 2.500 đồng/cây.

Về diêm nghiệp giá bồi thường về sản lượng cao nhất đối với huyện Long Điền 80.000.000 đồng/ha; thấp nhất đối với huyện Tân Thành 74.500.000 đồng/ha; ngoài ra, các hộ trồng muối còn được hỗ trợ chi phí duy tu nền muối hàng năm: 24.900.000 đồng/ha.

Đối với nuôi thủy sản bồi thường, hỗ trợ theo giá trị sản lượng hiệu suất sử dụng chi phí cao nhất đối với hoạt động nuôi cua biển: 05; thấp nhất đối với hoạt động nuôi cá rô phi: 1,06.

Quyết định số 66/2014/QĐ-UBND nêu trên có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 80/2014/QĐ-UBND ngày 17/02/2012 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

(T.H)