Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Giải báo chí Quốc gia

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 35 /2015/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Giải báo chí Quốc gia.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Đối tượng áp dụng Thông tư gồm Hội đồng Giải báo chí Quốc gia; Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo các cấp ở địa phương; Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Thông tư quy định mức tiền thưởng của các giải thưởng hàng năm do Hội đồng Giải báo chí Quốc gia xem xét, quyết định điều chỉnh căn cứ vào khả năng kinh phí, quy mô và chất lượng tác phẩm tham dự giải.

Căn cứ dự toán ngân sách được giao; tình hình thực tế triển khai nhiệm vụ xét, chấm giải các vòng sơ khảo, chung khảo năm trước, Hội đồng Giải báo chí Quốc gia xem xét, quyết định mức chi thù lao xét, thẩm định và chấm giải năm sau của Hội đồng chấm giải vòng sơ khảo và chung khảo.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định cụ thể mức chi thù lao họp Hội đồng và các Ban giúp việc; Chi hỗ trợ các hoạt động khác liên quan trực tiếp đến việc thực hiện Giải báo chí Quốc gia.

Việc lập dự toán kinh phí Giải báo chí Quốc gia được thực hiện như sau: Hàng năm, căn cứ kết quả chấm giải báo chí quốc gia năm trước và dự toán thực hiện tương ứng; Hội Nhà báo Việt Nam lập kế hoạch sử dụng kinh phí hỗ trợ theo Đề án nâng cao chất lượng Giải báo chí Quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1694/QĐ-TTg ngày 22/9/2014, tổng hợp chung trong dự toán ngân sách của Hội, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Thông tư 35 /2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/5/2015 và thay thế Thông tư số 100/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí Giải báo chí quốc gia.

(T.H)