Sáp nhập Quỹ phát triển đất vào Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa ra Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND về việc sáp nhập Quỹ phát triển đất vào Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi.

Sáp nhập Quỹ phát triển đất vào Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi

Quyết định đồng ý sáp nhập Quỹ phát triển đất tỉnh vào Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi, trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi. Đồng thời, chuyển giao nguyên trạng về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng, tài chính, tài sản, các hồ sơ, tài liệu có liên quan của Quỹ phát triển đất tỉnh về Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi quản lý theo quy định.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Quỹ phát triển đất tỉnh, Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này và tổ chức thực hiện việc sáp nhập, chuyển giao nguyên trạng Quỹ phát triển đất tỉnh về Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi.

Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn việc bàn giao và tiếp nhận nguyên trạng về tài chính và tài sản của Quỹ phát triển đất tỉnh cho Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi theo quy định.

Quỹ phát triển đất tỉnh có trách nhiệm tiến hành kiểm kê, bàn giao nguyên trạng về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng, tài chính, tài sản, các hồ sơ, tài liệu có liên quan của Quỹ phát triển đất tỉnh cho Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi có trách nhiệm tiếp nhận nguyên trạng Quỹ phát triển đất tỉnh; đồng thời sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi để đi vào hoạt động ổn định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký (ngày 26 tháng 01 năm 2015). Bãi bỏ Quyết định số18/2011/QĐ-UBND ngày 05/9/2011 của UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Ngãi và Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 06/3/2013 của UBND tỉnh ban hành Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Ngãi.

(T.H)