Sẽ hỗ trợ 100% kinh phí cho nghiên cứu, phát triển công nghệ cao

Liên Bộ Tài chính - Bộ Khoa học Công nghệ (KHCN) vừa ban hành Thông tư số 219/2012/TTLT-BTC- BKHCN hướng dẫn quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Thông tư quy định, từ 15/2/2013, mức hỗ trợ từ NSNN đối với các dự án được quy định như sau: Đối với hoạt động nghiên cứu, làm chủ, phát triển và tạo ra công nghệ cao, hỗ trợ tối đa đến 100% kinh phí từ nguồn NSNN; Hỗ trợ tối đa đến 100% kinh phí từ nguồn NSNN cho các hoạt động tự nghiên cứu và phát triển công nghệ cao có kết quả ứng dụng mang lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, môi trường. Nguồn kinh phí này được cân đối từ NSNN chi sự nghiệp KHCN.

Đối với hoạt động sản xuất thử nghiệm, hỗ trợ tối đa đến 50% tổng mức kinh phí đầu tư thực hiện hoạt động sản xuất thử nghiệm trong Dự án. Đối với các dự án sản xuất thử nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp triển khai trên địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn mức hỗ trợ tối đa đến 70%.

Hoạt động chuyển giao công nghệ, Nhà nước hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ kinh phí cho các hoạt động chuyển giao công nghệ của Dự án.

Hoạt động đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao và cung ứng dịch vụ công nghệ cao, hỗ trợ tối đa đến 50% công lao động cho cán bộ khoa học, nhân viên kỹ thuật trực tiếp thực hiện; Hỗ trợ tối đa đến 30% kinh phí mua vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu, thiết bị đo kiểm, phân tích trong quá trình thử nghiệm và sản xuất sản phẩm lô số không của dây chuyền công nghệ…

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định cụ thể việc giải ngân kinh phí hỗ trợ từ NSNN từ nguồn kinh phí sự nghiệp KHCN đối với các Dự án; Công tác kiểm tra và xử lý vi phạm; Công tác báo cáo, quyết toán kinh phí sự nghiệp…

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ KHCN hướng dẫn và tổ chức thực hiện Thông tư này. Đối với Dự án có hiệu quả cao, tác động lớn đến kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, mức hỗ trợ từ NSNN cao hơn so với quy định tại Thông tư này do Bộ KHCN, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, thống nhất quyết định.

(KD)