Siết chặt mạng lưới phân phối rượu

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 2219/QĐ-BCT về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới kinh doanh phân phối, bán buôn sản phẩm rượu trên phạm vi toàn quốc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/3/2015.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Kiểm soát đăng ký lập DN

Quy hoạch mạng lưới kinh doanh phân phối, bán buôn sản phẩm rượu trên phạm vi toàn quốc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 nhằm mục đích phát triển có sự kiểm soát chặt chẽ mạng lưới kinh doanh phân phối, bán buôn sản phẩm rượu trên phạm vi toàn quốc nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu, đảm bảo thu ngân sách và lợi ích của toàn xã hội, phù hợp với các quy hoạch có liên quan. Trên cơ sở đó, định hướng sản xuất và tiêu dùng sản phẩm rượu theo hướng văn minh, phù hợp với truyền thống văn hóa và xu thế của thời đại.

Theo đó, đối với doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu, doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu phải được thành lập theo quy định của pháp luật và có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán buôn đồ uống có cồn hoặc kinh doanh sản phẩm rượu; có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định; có hệ thống phân phối sản phẩm rượu trên địa bàn từ 6 tỉnh trở lên (tại mỗi tỉnh phải có từ 03 thương nhân bán buôn sản phẩm rượu trở lên).

Doanh nghiệp phải có văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc của các thương nhân phân phối sản phẩm rượu khác; có kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng) thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê kho hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp (tối thiểu tổng diện tích phải từ 300 m2 trở lên hoặc khối tích phải từ 1000 m3 trở lên).

Ngoài ra, doanh nghiệp cần đáp ứng yêu cầu bảo quản chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian lưu kho; có phương tiện vận tải thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê phương tiện vận tải phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp; đáp ứng yêu cầu bảo quản chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian vận chuyển.

Hạn chế giấy phép buôn bán rượu

Doanh nghiệp bán buôn sản phẩm rượu, doanh nghiệp bán buôn sản phẩm rượu phải được thành lập theo quy định của pháp luật và có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán buôn đồ uống có cồn hoặc kinh doanh rượu; Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định. Doanh nghiệp cần có hệ thống bán buôn sản phẩm rượu trên địa bàn tỉnh nơi thương nhân đặt trụ sở chính.

Doanh nghiệp buôn bán rượu phải trực thuộc hệ thống kinh doanh của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc của doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu; có hợp đồng và văn bản giới thiệu của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc của doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu; Có kho hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp (tối thiểu tổng diện tích phải từ 50 m2 trở lên hoặc khối tích phải từ 150 m3 trở lên) đáp ứng yêu cầu bảo quản chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian lưu kho...

Quyết định cũng nêu rõ, từ năm 2015 đến năm 2025 sẽ cấp phép tối đa 249 Giấy phép phân phối sản phẩm rượu, tăng 99 Giấy phép so với năm 2014; cấp phép tối đa 996 Giấy phép bán buôn sản phẩm rượu, tăng 224 Giấy phép so với năm 2014. Từ năm 2026 đến năm 2035, cấp phép tối đa 264 Giấy phép phân phối sản phẩm rượu, tăng 114 Giấy phép so với năm 2014 và tăng 15 Giấy phép so với năm 2025; Cấp phép tối đa 1056 Giấy phép bán buôn sản phẩm rượu, tăng 284 Giấy phép so với năm 2014 và tăng 60 Giấy phép so với năm 2025.

(Thanh Huyền)