Sửa đổi quy định quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp... về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 112/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện.

Ảnh minh họa - nguồn internet. Ảnh minh họa - nguồn internet.

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 4 Thông tư số 112/2013/TT-BTC. Cụ thể, Cục Tần số vô tuyến điện được trích 60% (sáu mươi phần trăm) số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho việc quản lý và thu phí theo chế độ quy định tại Thông tư số 97/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với Cục Tần số vô tuyến điện.

Cục Tần số vô tuyến điện có trách nhiệm kê khai, nộp và quyết toán 40% (bốn mươi phần trăm) số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Tỷ lệ quy định nêu trên áp dụng cho năm tài chính 2015 và 2016. Cục Tần số vô tuyến điện có trách nhiệm đánh giá tình hình thực hiện thu - chi của đơn vị, đề xuất với Bộ Tài chính xem xét sửa đổi tỷ lệ để lại cho phù hợp với thực tế.

(T.H)